ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนมิถุนายน 2550
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัิติการการจัดการความรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ประมวลภาพ  31 ส.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร
รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดจันทบุรี ประมวลภาพ  28 ส.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิิดงานสัมมนา"การอบรมการใช้สาีรเคมีการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย"
วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมสสข.3 รย. จัดโดยสสข.3 รย. ร่วมกับไบเออร์ ครอปซายน์ และร้านทวีแสงการเกษตร จังหวัดระยอง ประมวลภาพ  24 ส.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยม พบปะและอุดหนุน สินค้าของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชนต่างๆ จาก 9 จังหวัด
ภาคตะวันออก ที่มาจำหน่ายสินค้าเกษตร ในงานตลาด สินค้าเกษตร ครั้งที่ 11
วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ บริืเวณหน้า สสข.3 รย. ประมวลภาพ 24 ส.ค.50
นายองอาจ เพียรธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์์และสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  และคณะทำงานออกติดตามนิเทศงาน/โครงการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 6-8,16-17 สิงหาคม 2550   ประมวลภาพ  24 ส.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิิดโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2550 รุ่นที่ 2 (มะละกอเงินล้าน)
วันที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)ประมวลภาพ   23 ส.ค.2550
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จดำนาในมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าตามพระราชกระแส   วันที่ 8 สิงหาคม 2550
ณ โรงเีรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกประมวลภาพ   21 ส.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต วันที่ 8 สิงหาคม 2550  ณ  อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประมวลภาพ   21 ส.ค.2550 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระประธานถวายณ วันอินทรังสฤษฏิ์ บ้านหนองผือ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพ   21 ส.ค.2550 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นประธาน การสัมมนาการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและการเพิ่ม มลค่าผลไม้ ้เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประมวลภาพ 11 ก.ค.50

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยม พบปะและอุดหนุน สินค้าของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชนต่างๆ จาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก ที่มาจำหน่ายสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ในงานตลาดสินค้าเกษตร ครั้งที่ 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ณ บริืเวณหน้า
สสข.3 รย. ประมวลภาพ 11 ก.ค.50

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน เปิดงาน" ชุมนุม ยุวเกษตรกร แห่งชาติ"และทรงเยี่ยมชม นิทรรศการ ของยุวเกษตรกร
ของจังหวัดต่างๆพร้อมทั้ง
พระราชทานฉายพระรูปร่วมกับ ข้าราชการระดับสูง
ของกรมส่งเสริม การเกษตร 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2550
ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพ 12 ก.ค
.50

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ประมวลภาพ 11 ก.ค.50
พณ ฯ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนครีให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพ
11 ก.ค.50
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัต ิ ิพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ี่จังหวัดสระแก้วโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน พระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว เมื่อวัันที่ 28 มิถุนายน 2550
โดยมี นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด ระยอง นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว เฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงาน ประมวลภาพ 5 ก.ค
.50
นายอรรถ  อินทลักษณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
โครงการฝึกอาชีพการเกษตร เฉพาะด้าน ปี 2550 หลักสูตรมะละกอปลูกอย่างไร ให้สวย(เงินล้าน)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลภาพ 29
มิ.ย.50
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพการเกษตร เฉพาะด้าน ปี 2550 หลักสูตรมะละกอ
ปลูกอย่างไรให้สวย(เงินล้าน )เมื่อวันที่ 26มิถุนายน 2550 ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลภาพ 29
มิ.ย.50

นางปาริชาติ ศรีิวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน"พฤกษาตะวันออก " 19-25 มิถุนายน 2550
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ประมวลภาพ  21 มิ.ย.50

นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่่ยงด้านการผลิต และจัดการสินค้าเกษตร
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม พีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระัยอง
ประมวลภาพ  21 มิ.ย.50

การจัดตลาดสินค้าเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน 2550
ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  ประมวลภาพ 
20 มิ.ย.50
นางปาริชาติ ศรีิวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขต 3
วันที่ 14 มิุถุนายน 2550 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประมวลภาพ  20 มิ.ย.50
นายนฤเทพ สุภากรณ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้านของศูนย์ปฏิบัติืการ ในเขตภาคตะวันออก
วันที่ 5-7 มิุถุนายน 2550
ประมวลภาพ  20 มิ.ย.50
นางปาริชาติ ศรีิวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ลงพื้นที่พิจารณา คัดเลือกเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (เกษตรตำบล) และเจ้าหน้าที่ ี่เคหกิจเกษตรดีเด่น ระดับเขต ภาคตะวันออก ประจำปี 2550 วันที่ 4-7 มิุถุนายน 2550

ประมวลภาพ
  20 มิ.ย.50

เดือนมิถุนายน 2550

สสข.3 ระยอง ขอแสดงความเสียใจกับนายวันชัย  รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สำนักงานเำกษตรอำเภอเมืองนครนายก ในสังกัดสสข.3 ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และได้กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ เมรุวัดหนองคล้า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เวลา 16.00 น.  รายละเอียด 29 ส.ค.50 

แผนที่ความคิด (Mind Maps)0 เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพ
และความเสี่ยง
ด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรของกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรมีศักยภาพ รายละเือียด 17 ส.ค.50 
กำหนดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมแมลงวันผลไม้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเือียด  17 ส.ค.50 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3  
วัี่นที่ 11 กรกฎาคม 2550  รายละเือียด  26 ก.ค.50 
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม พีิเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รายละเือียด 9 ก.ค.50
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพ
และความเสี่ยงด้านการผลิตและจักการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย RW ครั้งที่ 2/2550 ภาคตะวันออก

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรม พีิเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รายละเือียด 9 ก.ค.50
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2550
วัี่นที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รายละเือียด 5 ก.ค.50  
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3
วัี่นที่ 13 มิถุนายน 2550 รายละเือียด 2 ก.ค.50  
กำหนดการทัศนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มศักยภาพการตลาดและโลจิสติก ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2550
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร    รายละเอียด  2 ก.ค.50
ผลการคัดเืลือกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ (เกษตรตำบล) ดีเด่น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเ้กษตรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2550 และผลการประกวดเคหกิจเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2550
รายละเอียด  21 มิ.ย.50
 
โครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) รายละเอียด   18 มิ.ย.50  
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่ยงด้านการผลิตและจัดการ
สินค้าเกษตร
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรม พีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท
รายละเอียด   6 มิ.ย.50  

กลับหน้าหลัก  ต่อไป