สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
Office of Agricultural Extension and Development Region 3, Rayong


เป็นองค์กรกลางบริการด้านวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออก

๑.พัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

๒.รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๓.ติดตาม นิเทศและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พ.ศ.2552-2554  

 

 

ี่