-
วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศในการบริการวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออก  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
หลักสูตร e-Learning Course on Knowledge Management for
Public-sector Organizations

อ่านทุนย้อนหลัง : 1

 

  

ชมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง: ปี 60 / ปี 61/ ปี 62 / ปี 63

   
ประกาศเลื่อนการสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง: 2 เม.ย.64
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง: 2 เม.ย.64
   

 

 


 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมให้สัมภาษณ์ แนวทางการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ภาคตะวันออก ผ่านรายการโทรทัศน์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ณ แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
23 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

22 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
(ระดับเขต)
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

22 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัมนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ปี 2564 ณ โรงแรมซันไรส์
ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 มี.ค.64
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”

19 มี.ค.64
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินงานนิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะนิเทศงานฯ

19 มี.ค.64

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
“HandySense : Smart Farming Open Innovation เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบเปิด” ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
18 มี.ค.64

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้
นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนและสังเกตการณ์กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน ครู ในการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 1 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
18 มี.ค.64
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตร นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมวางแผนงานการดำเนินการจัดงาน โครงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตภาคตะวันออกและกิจกรรมส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากตลาดไท ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดไท จังหวัดประทุมธานี
18 มี.ค.64
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามและสำรวจจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล เพื่อจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

17 มี.ค.64
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง
16 มี.ค.64
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมบูรณาการแผนบริหารจัดการ ผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
16 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมการบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก
ครั้งที่ 3/2564 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด และระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
15 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และติดตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานการประชุม พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจร ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (Bio Circular Green Complex) ณ Thai Eastern Group ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
15 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง .มอบหมายให้มีการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลงานวิจัย  ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร. ณ บ้านเลขที่ 103/3 หมู่ 6 ตำบลสำนักท้อน 
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
15 มี.ค.64
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำโดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออก เพื่อสร้างมั่นคงเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมในการจัดการในการพัฒนาทุเรียนอย่างเป็นระบบ
12 มี.ค.64

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกลือทะเล ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
12 มี.ค.64

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ นางลำไพร ปรีชาโชติ เกษตรอำเภอขลุง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
11 มี.ค.64
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริม?การเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
11 มี.ค.64
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและ
การขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง
(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) ติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
10 มี.ค.64
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและดูพื้นที่แปลงเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อต้อนรับการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้ที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด
8 มี.ค.64
วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5 มี.ค.64
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้ 
นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  บันทึกเทปรายการวิทยุ ร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ  “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
4 มี.ค.64
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกิจกรรมประชาพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ณ แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
3 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนพัฒนา Smart farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ประจำปี 2564 โดยมี นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประชาพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และ เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ณ แปลงใหญ่ปลาสลิดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ แปลงใหญ่มะม่วง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่ปลานิล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมกับนายสรรพสิทธ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  เพื่อดูความพร้อมในการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะในแปลงทุเรียน
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ชั้น 3
2 มี.ค.64
อ่านข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26  27  28  29 30
31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

ผกาพันธุ์ ละมัย: ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรณีศึกษาผลกระทบ กิจกรรมการส่งเสริม การลดการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดนครนายก : 29 ต.ค. 63
ทิพย์อุษา พิมนาค: ผลการศึกษาการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ภาคตะวันออก : 5 ก.ย. 60
อิสรี เก่งนอก : ความพึงพอใจการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 : 5 ก.ย. 60
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนดีเด่น
ภาคตะวันออ
: 17 ก.ย. 57

อ่านบทความการเกษตรย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8