วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศในการบริการวิชาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออก  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
หลักสูตร e-Learning Course on Knowledge Management for
Public-sector Organizations

อ่านทุนย้อนหลัง : 1

 

  

ชมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง: ปี 60 / ปี 61/ ปี 62 / ปี 63

   

ประกาศกำหนด วัน และสถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ คามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.: 18 ต.ค.64

   
ประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2564.: 14 ต.ค.64
   
ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564.: 17 ส.ค.64
   
วีดิโอบันทึกย้อนหลังการประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสก.3 รย.: 15 ก.ค.64
   
ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564: 7 ก.ค.64
   
   

 

 


 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565
20 ต.ค..64

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และนายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ต.ค..64

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
20 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
18 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์บริการฯ เพื่อคัดเลือกจุดนำเสนอผลงานของศูนย์บริการฯ ในการลงพื้นที่ของรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
17 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
15 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกำหนดแนวทางในการทำงานให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ให้ทันสมัย เข้าถึงอย่างรวดเร็ว ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Tikkok ไปจนถึงการ Live สด เพื่อเผยแพร่ข่าว ข้อมูล และความรู้ต่างๆ สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
15 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่หารือและเตรียมความพร้อมวางแผน เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จตรวจเยี่ยมงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
14 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
14 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการฯ
11 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
8 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามการดำเนินงานหารือร่วมกับ นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
7 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หารือและเตรียมความพร้อมวางแผน เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ต.ค..64

อ่านข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26  27  28  29 30
31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63

 

นางอาภาพร ช่างถม: ความรู้เบื้องต้นสำหรับคนรักบัว : 16 ส.ค. 64
ผกาพันธุ์ ละมัย: ศึกษาแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรณีศึกษาผลกระทบ กิจกรรมการส่งเสริม การลดการเผาในพื้นที่เกษตร จังหวัดนครนายก : 29 ต.ค. 63
ทิพย์อุษา พิมนาค: ผลการศึกษาการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ภาคตะวันออก : 5 ก.ย. 60
อิสรี เก่งนอก : ความพึงพอใจการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 : 5 ก.ย. 60
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนดีเด่น
ภาคตะวันออ
: 17 ก.ย. 57

อ่านบทความการเกษตรย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8