ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เดือนพฤษภาคม 2550
นางปาริชาติศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เคหกิจเกษตรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2550 ประมวลภาพ  23 พ.ค.50
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา ไขหวัดนก แก่ประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด จังหวัดสระแก้ว
ประมวลภาพ 22 พ.ค.50
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและไ้ด้มาตรฐาน ครั้งที่ 1/2550 RW ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550  ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประมวลภาพ 21 พ.ค.50
นายธวัชชัย   สำโรงวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำันักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด วันที่ 5พฤษภาคม2550 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ประมวลภาพ 9 พ.ค.50
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน วันที่ 3 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย.บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ประมวลภาพ 4 พ.ค.50
การฝึกอบรมการจัดทำแผนการผลิตและแผน ประกอบอาหารกลางวัน โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ปี 2550
ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

ประมวลภาพ 2 พ.ค.50
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียง  ปี 2550 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2550 ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประมวลภาพ 2 พ.ค.50
นายชัยสิทธิ์  รุ่งรัศมีวิริยะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว สำนักส่งสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2550 ตั้งบำเพ็ยกุศลศพ ณ วัดใหม่นาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สวดอภิธรรมศพ เวลาประมาณ 20.00 น.ทุกวัน กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2550 เวลาประมาณ 16.00 น. 29 พ.ค.50
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเิสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ รายละเอียด 22 พ.ค.50
เอกสารบรรยายองค์ความรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย.บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
รายละเอียด 4 พ.ค.50
เอกสารบรรยายองค์ความรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย.บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
รายละเอียด 4 พ.ค.50
การจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 27-29 เมษายน 2550  ณ ตลาด อตก.เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   รายละเอียด 2 พ.ค.50
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1/2550 RW ภาคตะวันออก วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
รายละเอียด 2 พ.ค.50
งานระกำหวานและของดีเมืองตราด ปี 2550 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2550    ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  2 พ.ค.50
งานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี 2550 วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2550 ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  2 พ.ค.50
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื่อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนภาคตะวันออก
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2550   ณ ห้องประชุมโรงแรม พี เอ็ม วาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  รายละเอียด
2 พ.ค.50
งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ปี 2550 วันที่ 27 เม.ย.-3 พ.ค.2550 ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง อำเมือง จังหวัดระยอง 2 พ.ค.50
รายงานผลการประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีัพการเกษตร ในเขตภาคตะวันออก  วันที่ 11 เมษายน 2550  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัด ชลบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) รายละเอียด 1 พ.ค.50
เดือนเมษายน 2550
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนัานธุรการ เมื่อวันที่ 24 เมษยน 2550 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง รายละเอียด 27 เม.ย.50
เจ้าหน้าที่ผู้ไปร่วมงานจำหน่ายสินค้าโครงการสายใยรัก วันที่ 26-29 เมษายน 2550 ณ ตลาด อตก. กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ผู้คุมงานของจังหวัด ให้สวมเสื้อสีส้มกระโปรงสีดำ แม่บ้านสวมชุดแม่บ้านสีน้ำเงิน 24 เม.ย.50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายละเือียด                           20 เม.ย..50 
เกษตรเขต 3 จับมือ อปท.เร่งส่งออกผลไม้ ปี 2550 รายละเือียด 5 เม.ย..50 
เกษตรเขต 3 เตือนชาวสวนเก็บเกี่ยวผลไม้ระยะสุกแก่ที่เหมาะสม  รายละเือียด
5 เม.ย..50  
รายงานสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2550 รายละเือียด  5 เม.ย..50
รายงานการระชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 วัี่นที่ 21 มี.ค.50  รายละเือียด  5 เม.ย..50
เดือนมีนาคม 2550
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการทั่วไป หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่27มีนาคม ถึงวัี่นที่ 10 เมษายน 2550 รายละเือียด  27 มี.ค.50   
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรการถ่ายทอดระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติของเกษตรกรดีี่เหมาะสม (GAP พืช) ตามกระวนการโรงเรียน เกษตรกร วันที่ 19-23 มีนาคม 2550 ณ สวนนงนุช วิลเลจ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเือียด  26 มี.ค.50 
การประชุมสัมมนาวางแผนจัดการด้านการตลาดผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิต ปี2550 ในวันที่ 9 มีนาคม 2550 ณ มณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี  โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร   รายละเือียด  6 มี.ค.50
เดือนกุมภาพันธ์ 2550
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามซื้อขายมะม่วง ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมวลภาพ
เดือนมกราคม 2550
ตลาดนัดสินค้าเกษตรภาคตะวันออก นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองสนับสนุน ให้ดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มี สถานที่จำหน่าย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ กำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และที่ 4 ของเดือน เริ่มครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ณ บริเวณสนามหญ้า สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 19 มค.50
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริม การเกษตรเขตที่ 3  รายละเอียด  17 ม.ค.50
การประชุม โครงการจัดทำฐานข้อมูลและการคาดคะเนผลผลิตไม้ผล ภาคตะวันออก  ปี 2550 ณ ห้องประชุมสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 รายละเอียด 10 ม.ค.50

กลับหน้าหลัก  ต่อไป