โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน


 
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2562      
 
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2552     
 
ผลการติดตามนิเทศงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
(วันที่ 13-15 ก.ค.2552)
 
 
หลักการและเหตุผล "โครงการบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร" 
 
กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553  
 
กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553 รอบที่ 2   
 
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2553  
 
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553  
 
จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2553  
 
ำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 
 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554
 
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยไม่กำหนดเวลา 19 กันยายน 2554 (230211)