การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพ.ศ. 2552

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2552
( โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล )

ความเป็นมา
             
สืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ จะลงถึงตัวเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ตามนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ว่างงาน
ให้มีงานทำตามนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาการว่างงาน ทั้งกรณีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อจ้างผู้ว่างงานมาเป็นกลไกในการทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายครัวเรือนทั่วประเทศ

                ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำระเบียบของ
กรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการจัดทำข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถมาขอรับ
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
             ประโยชน์ต่อภาครัฐ
             
   1. ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการจัดการด้านการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปัจจัย การผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตร
                 2. ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลมาจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
                 3. ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูล ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการ

             ประโยชน์ต่อเกษตรกร
            
   1. เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ
                2. เกษตรกรสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่บรรจุข้อมูลของตนเองเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ตามที่ราชการกำหนด
                3. การวางแผนของภาครัฐมีความเหมาะสมและถูกต้อง จากการใช้ฐานข้อมูลตามโครงการ ที่มีข้อมูล
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน อันเป็นผลให้ปัญหาเรื่องความแปรปรวนของราคาสินค้าเกษตรน้อยลง ส่งผลดีต่อเกษตรกร

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
            
เป็นฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ เพื่อใช้รับรองความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเกษตรกร ว่าเกษตรกรรายนี้มีการทำการเกษตรจริง (ระบุข้อมูลบุคคล พื้นที่ปลูก ประวัติการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ในปีที่ผ่านมา)

การดำเนินงาน
            
กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
ภายใน 92 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่อื่นใด
ที่เจ้าหน้าที่กำหนดหรือนัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอขึ้นทะเบียน

  รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
     
( ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 11.30 น. )  
                        จำนวนเป้าหมายครัวเรือนเกษตรกรในระดับประเทศ

                                                                              มีทั้งสิ้น   5 , 782 , 108   ราย
                                                   *   ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว   5 , 920 , 838   ราย
                                                                               คิดเป็นร้อยละ   102.56 %
                                                   *  บันทึกลงในโปรแกรม         6 , 047 ,345    ราย
                                                                               คิดเป็นร้อยละ   104.59 %

          จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ระดับภาค

ลำดับที่

ระดับภาค

เป้าหมาย สศก
( ครัวเรือน)

จำนวนที่บันทึกในโปรแกรม

แตกต่างจากเป้าหมาย
ของ สศก

ครัวเรือน
ร้อยละ
ครัวเรือน
ร้อยละ

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,693,853

2,825,574

104.89

131,721

4.89

2

ภาคเหนือ

1,337,813

1,363,932

101.95

26,119

1.95

3

ภาคใต้

886,917

978,189

110.29

91,272

10.29

4

ภาคตะวันตก

332,469

322,665

97.05

-9,804

-2.95

5

ภาคตะวันออก

311,295

320,246

102.88

8,951

2.88

6

ภาคกลาง

219,761

236,739

107.73

16,978

7.73

รวมทั้งสิ้น 6 ภาค

5,782,108

6,047,345

104.59

265,237

4.59

 

          จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ระดับจังหวัด

ลำดับที่

ระดับจังหวัด

เป้าหมาย สศก
( ครัวเรือน)

จำนวนที่บันทึกในโปรแกรม

แตกต่างจากเป้าหมาย
ของ สศก

ครัวเรือน
ร้อยละ
ครัวเรือน
ร้อยละ

1

จังหวัดฉะเชิงเทรา

47,915

53,867

112.42

5,952

12.42

2

จังหวัดสระแก้ว

56,968

53,065

93.15

-3,903

-6.85

3

จังหวัดจันทบุรี

57,951

50,707

87.50

-7,244

-12.50

4

จังหวัดระยอง

35,554

40,724

114.54

5,170

14.54

5

จังหวัดชลบุรี

35,517

36,667

103.24

1,150

3.24

6

จังหวัดปราจีนบุรี

27,152

32,990

121.50

5,838

21.50

7

จังหวัดนครนายก

20,045

23,464

117.06

3,419

17.06

8

จังหวัดตราด

18,603

20,630

110.90

2,027

10.90

9

จังหวัดสมุทรปราการ

11,590

8,132

70.16

-3,458

-29.84

รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด

311,295

320,246

102.88

8,951

2.88

หมายเหตุ - ค่าของข้อมูล ช่องแตกต่างจากเป้าหมายของ สศก ที่เป็นลบ(-) เนื่องจาก
                   ข้อมูลช่องจำนวนที่บันทึกในโปรแกรม มีค่ามากกว่า ข้อมูลช่องเป้าหมาย สศก

                ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2552
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ( ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร มกราคม 2552 )
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 
จัดทำข้อมูล  :  สราวุฒิ
รายงาน  :  ภัทรลภา
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553