แผนการจัดการความรู้ ปี 2560
 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2
 
รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
รอบที่ 2 (เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
   

การขยายพันธุ์มะนาวโดยใช้ต้นตอส้มโอ :
นายชัยรัตน์ ธนยากร 
 

 

“การนำนโยบายสู่การจัดทำแผนงานโครงการ”: เกษตรจังหวัดนครนายก
         
           
           
 
Km ปี 2555
Km ปี 2556
Km ปี 2557
Km ปี 2558
Km ปี 2559
Km ปี 2560