แผนการจัดการความรู้ ปี 2558
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
  - การกรีดยางพารา โดย นายพันธ์ ผลทอง
  - การผลิตต้นกล้ายางพาราชำถุง แบบเพาะเมล็ดติดตาในถุง โดย นายพันธ์ ผลทอง
  - การแปรรูปอาหาร และไม่ใช่อาหาร และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดย นางแน่งน้อย วรรณไชย
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1
 
รอบที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
รอบที่ 2 (เมษายน 2558 - กันยายน 2558)
   
ความเป็นมาของการปลูกสับปะรด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ศราวุธ เรืองเอี่ยม กับโรคเหี่ยว
ผักกูด จังหวัดนครนายก โรคเหี่ยวสับปะรด
    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
           
 
Km ปี 2555
Km ปี 2556