เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน การสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
7 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานดำเนินการประชุมแนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งลำไยภาคตะวันออก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
7 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ของศูนย์ปฏิบัติการ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
3 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.
2 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานดำเนินการประชุมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางมาตรการรองรับและบริหารจัดการลำไยภาคตะวันออก กรณีการถูกระงับการส่งออกของโรงคัดบรรจุลำไยจากประเทศจีนที่ตรวจพบเพลี้ยแป้งติดไปกับผลผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)
2 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1 ก.ย.64
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หารือเพื่อปรับปรุง และเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ เตรียมความพร้อมกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ในการเข้าชิงชัยแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต
29 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 1 สิงหาคม 2564
29 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ประธานการพิจารณาผลงานระดับพื้นที่? ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom Meeting การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564
23 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”
23 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์บริการฯ
22 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร? ปีงบประมาณ? 2564? ร่วมประชุมหารือ? ทบทวนร่างขอบเขตงาน? แนวทางการดำเนินงาน?ภายใต้สถานการณ์โควิด-19?
21 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงได้ พัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี 2561 และปี 2562 ให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน บริหาร
20 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตร “นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ” เวทีที่ 2 ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้ “โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ”
20 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ประธานการพิจารณาผลงานระดับพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom Meeting
19 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research :R2R) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
16 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2564 โดยมีนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชน
16 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (VDO conference และระบบ Zoom) ณ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
16 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564างสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”
15 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 มีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ทำหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุดาร และคณะกรรมการประกวด ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดย นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิษัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดกระบวนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
12 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
9 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาเล่มผลงานการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
9 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำโดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพภาคตะวันออก จากมาตรการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
8 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธนัชภรณ์ วัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
6 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพนานิคม อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดระยอง
6 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับเขต จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร
6 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง
5 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร พร้อมคณะกรรมการฯ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ของนายสุธีร์ แป้มสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ก.ค.64
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2564 นำโดยนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
1 ก.ค.64
   

*