เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี 2563 ณ บ้านเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ปี 2563 นายสุทธิ ที่หมาย หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
29 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
28 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูด้านพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2563
28 ก.ย.63
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดสัมมนาและศึกษาดูงานระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดลพบุรี
27 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาววรนุข? สีแดง? ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสรรพสิทธิ์? สิงห์ปี? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน?(One Stop Service) ครั้งที่ 1/2563? ณ? ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ? ชั้น? 2 อาคาร?1 กรมส่งเสริมการเกษตร
25 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 พร้อมทั้งศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ณ ห้องประชุมภูวิวรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
23 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
23 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
21 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย พินิจใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมงานอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คินเวนชั่น กรุงเทพฯ
20 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ และ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ร่วมกับ นางอรทัย สมใส เกษตรอำเภอตาพระยา ณ แปลงเกษตรผสมผสานแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับเขต ปี 2563
16 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ในโครงการ Survey of Food Waste ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
16 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสาววรนุช? สีแดง? ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย?นายวัลลภ? จันทร์งาม? นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสรรพสิทธิ์? สิงห์ปี? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่? อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี?
16 ก.ย.63
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
14 ก.ย.63
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
14 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 สาขาอาชีพทำสวน ณ สวนบีบี ทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
11 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
11 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
11 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรชนก ฉันทร์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่น ระดับประเทศ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
10 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ Agri BIZ the Idol 2020 ร่วมกับนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกาา เจ้าหน้าที่ผู้รับงานระดับเขต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนธำรงฟาร์ม
10 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่อำเภอคลองหาด และเจ้าหน้าที่เกษตรจากจังหวัดสระแก้ว มาติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ Agri BIZ The Idol 2020 ณ จังหวัดสระแก้ว
9 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร, นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมสมาพันธ์ชาวทุเรียนไทยภาคตะวันออกศึกษาดูงานการทำเกษตรสมัยใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและงานวิชาการ (ว-1 , ว-2 และ ว-3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
9 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสรรพ?สิทธิ์? สิงห์ปี? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก?ภายใต้
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ?
(Agri-Map)? ณ? ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่? 6 จังหวัดชลบุรี?
9 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
9 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ร่วมกับ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
8 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดตราด พร้อมด้วย นางอุบล. มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
8 ก.ย.63
วันที่ 5 กันยายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและเป็นเสวนา การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดของสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในงานวันขนุนหนองเหียง ที่กำหนดงานระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ภาคเช้า ภาคเข้า ติดตามการดำเนินงานโครงการไม้ผลอัตลักษณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก(EEC) โดยจัดแปลงจัดแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ของภาคตะวันออก ได้แก่ ขนุน ส้มโอ มะม่วง ทุเรียน ฝรั่ง เป็นต้น และติดตามความก้าวหน้าแปลงทดลองเพื่อศึกษาระบบปลูกทุเรียน 3 แบบ ได้แก่ทุเรียนต้นคู่ ทุเรียนระยะชิด และทุเรียนต้นคู่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
3 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา ณ แปลงเกษตรผสมผสานแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับเขต ปี 2563
3 ก.ย.63
วันที่ 2-4 กันยายน 2563 วันที่? 2-4 กันยายน 2563? นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับเขต โดย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับเขต ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอน คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ
3 ก.ย.63
วันที่ 3 กันยายน 2563 ภาคบ่าย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์บริการปลวกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
3 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม
3 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสรรพสิทธิ์? สิงห์ปี? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ณ? โรงแรมไอธารา?รีสอร์ท?แอนด์สปา? อำเภอบ้านแหลม? จังหวัดเพชรบุรี?
2 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสรอมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขยายผลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
2 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อทำการเกษตรแบบแม่นยำ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ เครื่อข่าย ศพก. แปลงใหญ่มังคุด ของ น.ส.ดวงพร เวชสิทธิ์ (YSF)
1 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพย์อุษา พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกับนางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมติดตามการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน รายการตรวจสอบแปลงโดยผู้ตรวจสอบแปลงภายในของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ
1 ก.ย.63
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พิจารณาผลงานระดับพื้นที่ ของการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 จำนวน 4 แปลง/จังหวัด
6 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพานิช สุวรรณรักษ์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ระดับจังหวัด) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวะกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทางฯ ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 2-4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
6 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ณ หมู่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนและทิศทางการทำงานของศูนย์ปฎิบัติการในอนาคต ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนฯ
5 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
5 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ นายกนก ด้วงพิมพ์ 27/2 หมู่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
5 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช ปี 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
5 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิเทศและติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
4 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง นายวัลลภ จันทร์งาม พิจารณาผลงานในระดับพื้นที่ของการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต ปี 2563 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลงานการดำเนินการแปลงใหญ่ปลานิลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้น้ำในระดับไร่นา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
4 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมติดตามงาน/โครงการแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 ส.ค.63
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
31 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
31 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนลูกหมู สวนครูก้อย และสวนเมล่อนรจนา อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
30 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์" ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม Bangsaen Heritage Hotel จังหวัดชลบุรี
30 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาบุคลากร และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ ศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมนิวทราเวิลลอร์จ จันทบุรี
29 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการเครือ ข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 4/2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน ไร่ ณ ชายแดน หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
29 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดทำแผนที่ขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานควบคุมแมลงวันผลไม้ ณ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี และ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
29 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
28 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมอบหมายให้นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการติดตามการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดระยอง
24 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนพ่อรวย สวนป้าเบส สวนเมล่อนรจนา และสวนบัวหลวงท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
23 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ YSF ระดับเขต ร่วมชี้แจงการประเมินตนเองและการปรับปรุงข้อมูลในระบบ Young Smart Farmer ในการอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 3 จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย โรงแรมนิวเสม็ดงาม รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
23 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวจรรยามณฑน์ พรมนิล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิเทศและติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
23 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ณโรงแรมโฮเทลฟิวส์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ในแปลงของนายปรีชา ซุ่นโลกประเสริฐ ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมหารือกองแผนและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตร ณ แปลงเกษตรสมัยใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ “การทำการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
21 ก.ค.63
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 63 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมการอบรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายบุคคล (Personalized Data) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
21 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ปี 2563 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
18 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ (จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชนต้นแบบ) ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชุมเห็ด ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
17 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
17 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
16 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่คัดเลือกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ของนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
16 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในช่วงเช้าลงพื้นที่คัดเลือกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ของนายสะท้าน มิ่งวิมาร ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
15 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่คัดเลือกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ของนายสมหมาย เกตุแก้ว ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
14 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ของนายณรงค์ บุญธรรม ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
13 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต ณ โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ ฯ 1 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
10 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร (อพ.สธ. -กสก.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
9 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพย์อุษา พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนางสาวจรรยมณฑน์ พรมนาค นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ (แปลงใหญ่ไผ่) ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับนางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมส่งมอบพันธุ์พืชผักให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดระยอง ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19
9 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563 โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
9 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดนครนายก
8 ก.ค.63
วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project, Agri- BIZ the Idol 2020) ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
4 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและงานวิชาการ (ว-1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
3 ก.ค.63
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครนายก
3 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร(OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
2 ก.ค.63
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริการจัดการผลไม้ ครั้งที่ 5/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ก.ค.63

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563: 13 ก.ค.63
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ประเภทบุคลากรทางการเกษตรดีเด่น และ สถาบันเกษตรกรดีเด่น : 29 ก.ค.63
ไฟล์บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 : 29 ก.ค.63


*