เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ศพก. แปลงใหญ่ แก่คณะกรรมการเครือข่าย ซึ่งจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต (เขต 3) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563
17 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และมอบนโยบายขับเคลื่อนงาน ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
17 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ เขต 9 เป็นประธานคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
16 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
16 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
15 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รับการตรวจเยี่ยมของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรสมัยใหม่ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
15 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ปี 62 และแผนการดาเนินการ แนวทางความร่วมมือกับท้องถิ่นในการดาเนินงานปี 63 ในการลงพื้นที่นิเทศงาน ของนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทายุทธศาสตร์สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2563-2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมในงาน 3 ด้านคือ ด้านการตลาดทุเรียน ด้านวิชาการทุเรียน และด้านตลาดสินค้า/เครื่องจักรกลการเกษตร
13 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
13 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมเตรียมการรับการนิเทศงานด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
13 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
12 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP สับปะรด ในการอบรมเกษตรกร โครงการ ส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ณ ห้องประชุมบริษัทสยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จากัด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
12 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมการหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี 2564-2569 (ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
11 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
11 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ณ บริเวณสวนศรีเมือง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
9 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกิจกรรมสัญจร YSF ภาคตะวันออก ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และวางแผนการขับเคลื่อนเครือข่าย YSF ภาคตะวันออก
7 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกิจกรรมสัญจร YSF ภาคตะวันออก ณ จังหวัดปราจีนบุรี
6 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมฯการจัดทำข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 1 /2563 (ข้อมูลพยากรณ์ 1 ) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
4 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมประชุมเกษตรอาเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
3 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. และ แปลงใหญ่ เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563
3 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Core Team) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
2 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
2 ธ.ค.62
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการพัฒนปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1 ธ.ค.62
   
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
29 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ระดับจังหวัด 9 จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
27 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาป ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคตะวันออก และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 4 ศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลฯ ร่วมกันปลูกต้นจันทร์ บริเวณริมถนนข้างสวนหย่อมของสำนักงาน และร่วมปล่อยปลา
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงาน The 3 rd Asia 4-H Network Conference ณ ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
25 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่
21 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายประกิจ ysf ระยอง ให้การต้อนรับและนำชม
21 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ " มุมมองความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก
21 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางมัลลิกา ศึกษากิจ และ นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมอบรม โครงการ “รู้สิทธิรักษา ปี 63” ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง
21 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมกันปลูกบัว ณ สระน้ำภายในสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ของสัตว์น้ำ
21 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
20 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การปฎิบัติงานโครงการไม้ผลและวิชาการพัฒนาคุณภาพไม้ผลครบวงจร" ณ โรงแรม เพลย์ พลา บีช ระยอง
19 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงาน “เปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง ตอนตีท้ายครัว” “Young Smart Farmer Rayong Open House” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ระยองฮอลล์
15 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวาย ราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”
14 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประจำปี 2563-2565
13 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2563
12 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์
11 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจำปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนน้าพริกจันทรากานต์
8 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการจัดงานเปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ณ สวนคุณพิณ
8 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายพานิช สุวรรณรักษ์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง
6 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากนาโจ้โล้
6 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
5 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจำปี 2562
4 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายพานิช สุวรรณรักษ์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3 จังหวัดระยองเข้าร่วม การประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการ
4 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
2 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
1 พ.ย.62
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหา เจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. และศูนย์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
31 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
30 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. ร่วมโครงการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
23 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
23 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
22 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะผู้บริหาร รับนโยบาย 6 ด้าน ในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ52ปี‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
21 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (CoO) ของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
18 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
18 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 รย. นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส พัฒนา กวาด ทำความสะอาด โกดังเก็บวัสดุ และโรงเก็บวัสดุหลังห้องประชุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของอาคารและโกดังเก็บของ
16 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน การประชุมและมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2562
15 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
13 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการเปิดงาน รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
10 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 รย. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video conference เรื่องใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีการเน้นย้ำการช่วยเหลือเกษตรกรให้ดำเนินการตามระเบียบและกฏเกณฑ์การชดเชย
10 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลพืชทางเลือกทดแทนมันสำปะหลัง ที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อเป็นการตัดวงจรโรคและมีศักยภาพเหมาะสมกับพื้นที่
10 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำการ ประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
8 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ให้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ การอนุรักษ์ การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานใหม่ สร้างจุดเด่นในพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
8 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะ
ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ/ให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานและขยายผลกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร พร้อมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกตามข้อเสนอแนะในการตรวจติดตาม โครงการฯของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ที่อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
7 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
7 ต.ค.62
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระดับเขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
4 ต.ค.62

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562


*