เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดทำสารคดีการเกษตร เฉลิมพระเกียรตฯ
21 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานกรรมการฯ นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นสาขาทำไร่ ระดับเขต ปี 2562
21 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานกรรมการฯ นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นสาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2562
20 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 คณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ลงพื้นที่นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ณ สานักงานเกษตรจังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการ
20 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณะกรรมการประกวดศูนย์เครือข่ายฯ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 ลงพื้นที่ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
19 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกวดศูนย์เครือข่ายฯ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 ลงพื้นที่ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
18 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดเวทีระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงงานวิจัย ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
18 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
17 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
17 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการประกวดศูนย์เครือข่ายฯ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 ลงพื้นที่ในการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ณ จังหวัดนครนายก
17 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
14 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
14 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่นสาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2562 นายประสงค์ พุมมา ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
14 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ณ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
14 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 3 เป็นประธานการประชุม
14 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมคณะ เดินทางไปนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 /2562 ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
13 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมคณะ เดินทางไปนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 /2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
13 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 สสก.3 รย. ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต มี นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสาธิต เข็มกำเนิด เกษตรอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับ นำทีมโดยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
13 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ นางนลทวรรณ มากหลาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ในการวินิจฉัยสถานประกอบการและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
13 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เพื่อทาการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ
13 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น3 สโมสรทหารบก
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม นำทีมโดย นายเมธา ถนอมพันธุ์ นายพุทธินันท์ บูรณะ และน.ส.ภรทิพย์ ทองตัน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสมดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนครนายก
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาผลงานระดับพื้นที่ในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ระดับเขต ปี 2562 นายสมชาย ลืมขา เกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาว ธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมวินิจฉัยสถานประกอบการและความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ได้รับการประสานงานขอเชิญพิเศษจากเกษตรจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ สสก.3 ระยอง ประธานคณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2556 พร้อมคณะ นิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
12 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ดูงานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมระบบการให้น้ำพืชแบบหยดทั้งภายนอกและภายในโรงเรือน โดยการใช้แอพพลิเคชั่น สามารถเข้าถึงเกษตรกรยุค smart farmer ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สสก.3 รย. ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและการตลาด ระดับเขต ปี 2562 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)ประจำปี 2562 ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวรังรอง วงศ์เดช เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ วิชาการ และประเมินผล งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สสก.3 ระยอง คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตร ดีเด่นระดับเขต นำโดย นางอุบล มากอง ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานกรรมการ พร้อมคณะลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร ระดับเขต ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส 80 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขผลไม้ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
11 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอุดม วรัญญูรัฐ รองประธาน ศพก.ระดับประเทศ และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ
10 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สสก.3 ระยอง คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตร ดีเด่นระดับเขต นำโดย นางอุบล มากอง ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
10 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธาน การประชุมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยในการขับเคลื่อน
การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนเขตภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง จังหวัดระยอง
7 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนพัฒนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
7 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมหารือโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม5 ชั้น5 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร
7 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เตรียมความพร้อมให้เป็นจุดดูงานยุวเกษตรกรระดับประเทศ และเป็นจุดหมายเสด็จฯ ในห้วงเดือนสิงหาคม
6 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางอุบล มากอง ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอิสรี เก่งนอก นวส.ชำนาญการ ร่วมกับคณะนิเทศงาน จากกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางนิเทศงานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอาเภอนายายอาม
6 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางอุบลมากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ทำหน้าที่ประธานคณะนิเทศ ร่วมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางนิเทศงานการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
05 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สสก.3 รย.จัดสัมมนาเครือข่ายSmart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต
ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงหรือแหล่งเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
04 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการทำงานในระดับพื้นที่
ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรม เอวาด้า โฮเทล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
04 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร และการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร
04 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
03 มิ.ย.62
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
27 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตาแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
27 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมกับนายชยุทกฤติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ร่วมออกติดตามและให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวน ที่ร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจังหวัดจันทบุรี ณ สวนรินรดี และสวนปัฏวี
26 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินกิจกรรม สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดระยอง
24 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมือง จ. นครนายก
23 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด นำ
22 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
22 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานและพิธีเปิดงาน Young Smart Farmer Show Case ครั้งที่ 2 ปี 2019 นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด
22 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมเตรียมการจัด กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนผู้ผลิตพบผู้ซื้อ ภายใต้โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารฯ ส่งเสริมการตลาดผลไม้และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีนายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี
21 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต ปี 2562 ณ บ้านสังข์ บีช ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้แนวทางการจัดเวทีเสวนาและการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
21 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ระยอง พร้อมด้วยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน การประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาทุเรียนประเทศไทย
15 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทางไกล (video conference)
15 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมศึกษาดูงานภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยองและกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
15 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2562 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562
15 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายวัลลภ จันทร์งามนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำรวจแปลงไม้ผลเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานฯเพื่อสำรวจการเจริญเติบโตและความอยู่รอดของไม้ผล
14 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร
14 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
13 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีม Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง และฟาร์มศุภฤกษ์ เมล่อน ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
10 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร นำสื่อมวลชนดูงานพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลประณีต อำเภอ เขาสมิง และฟาร์มศุภฤกษ์ เมล่อน ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
10 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลวพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ถอดองค์ความรู้และเก็บภาพกิจกรรมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
9 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีม Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตราด ในช่วงเช้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการสวนแบบ Life style
9 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาคี เดินทางไปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านวังตัก อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
8 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออกโดยเวทีแลกเปลี่ยนฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตราดซิตี้ และศูนย์บ่มเพราะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตราด
8 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากนํ้าโจ้โล้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง
6 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามสถานการณ์การเกิดโรคและการเตรียมการป้องกันแก้ไขโรคคล้ายใบด่างมันสำปะหลัง (Srilanka cassava mosaic virus ) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
6 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร โดยพิจารณาคัดเลือกจากแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม
3 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
1 พ.ค. 62
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการแผนถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
26 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นางสาว ชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 (Creative Innovation Camp for Agri-Food Startup under Thailand 4.0)
26 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
25 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและนำทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไม้ผล)
24 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรภาคตะวันออก
23 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
23 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวภรทิพย์ ทองตัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวรักษ์สุดา ปาปะขัง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2562 ครั้งที่ 2
23 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหาร เตรียมความพร้อม การดูงาน
23 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7 โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย
22 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฯ
22 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อทำการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
22 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home โดยมีนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นางสาวปราณี จิตติรบำรุง คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต จังหวัดระยอง และนางลัดดา ศิลาวาริน ประธานวิสาหกิจชุมชนศพก.บ้านฉาง จังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
18 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกร ผลิตไม้ผลคุณภาพและความรู้ในการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP
11 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเยาวชนเกษตร จำนวน 15 ราย
ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงาน
ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC)
11 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ
10 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำนํ้าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
8 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
6 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ ช่วงเวลา 10.30 - 11.00 น. ทางสถานีวิทยุ อสมท 91.50 Mhz อุดรธานี เพื่อเชิญชวนเที่ยวงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตภาคตะออก
5 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะพี่น้องเกษตรกร 8 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ที่เข้ารับการอบรมการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
5 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตภาคตะวันออก ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร กล่าวต้อนรับ
5 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตภาคตะวันออก โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ
4 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขตและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 3/2562 ณ แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
4 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรแกนนำและเครือข่ายหลักสูตร "แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรงแมลงช่วยผสมแกสรพืช"
3 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวันที่ 3 เมษายน - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
3 เม.ย. 62
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการสินค้าเกษตร
2 เม.ย. 62

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562


*