เดือนมกราคม - มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมการแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสับปะรด ครั้งที่ 1/2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
18 มี.. 56
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นายมนตรี กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง บรรยายความรู้ให้กับการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
ตามโครงการลดความเสี่ยงด้านราคาสับปะรด ณ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

13 มี.. 56
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูสู่เส้นทางเศรษฐกิจผลไม้ รู้ทันการตลาด ปี 2556” ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาฯ
18 มี.. 56
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 นายมนตรี กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง บรรยายความรู้ให้กับการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
ตามโครงการลดความเสี่ยงด้านราคาสับปะรด ณ สมาคมการเกษตรจังหวัดระยอง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
13 มี.. 56
เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
จัดงานชุมนุมแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออก ประจำปี 2556 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
18 มี.. 56
เมื่อเมื่อวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2556 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ โครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยองโดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
13 มี.. 56
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดชลบุรี นายนิรันดร์ เอื้อตระกูลสุข ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 9 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
13 มี.. 56
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ณ ห้องประชุม สสข.3 จังหวัดระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
13 มี.. 56
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สสข.3 ระยอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
ปี 2556 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวด วางแผน และเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต เป็นประธานในการประชุม
28 .. 56
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ และสินค้ากลุ่มแม่บ้านระดับเขตภาคตะวันออก ณ บริเวณห้างโฮมโปร อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 9 จังหวัดในเขตภาคตะวันออก นำสินค้าที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาแสดงและจำหน่ายให้ชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง
27 .. 56
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สสข.3 ระยอง จัดการประชุม เกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมฯ
21 .. 56
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
20 .. 56
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สสข. 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำเนินการจัดประชุม โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานชุมนุมแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต
15 .. 56
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สสข. 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเตรียมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเป็นวิทยากรหลักสูตรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภาคตะวันออก โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
ปี 2556 โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ
15 .. 56
เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สสข.3 จังหวัดระยอง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง และ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการสัมมนา
10 .. 56
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
2 .. 56
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม
22 ม.ค. 56
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สสข.3 จังหวัดระยอง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2556 โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีคณะราชการ เจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยองทุกกลุ่ม/ฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
22 .ค. 56
เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2556 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ภาคตะวันออก (RW) ครั้งที่ 1/2556 ณ วิลล่าราวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ชากพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยองเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
18 .ค. 56
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี 2556
9 .ค. 56
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง นำคณะข้าราชการมอบของขวัญและอวยพร ปีใหม่ แด่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
3 .ค. 56
เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จากจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการแปรรูปยางพารา
3 .ค. 56