เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม
คณะติดตามเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2554/55 ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสส.3 ระยอง
29 ก.ย.54

นายวิชิตร ฃ่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง และเจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินงาน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,และมันสำปะหลัง)
ปี 2553/54 เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
23 ก.ย.54

สสข.3 ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดผลสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมตามโครงการนำร่อง
"การเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร" ภายใต้ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

21 ก.ย.54

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง จัดงาน
"คืนแห่งเกียรติ และความทรงจำ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ นายอรรถ อินทลักษณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งข้าราชการ และลูกจ้าง ในหน่วยงานภาคตะวันออก
ที่เกษียณอายุราชการในปี 2554 15 ก.ย.54

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธาน การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554
ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
15 ก.ย.54

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2554 นายสามารถ ชื่นวงศา ผอ.กพก. และนายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ
สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การสรุปผล การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร"
ครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 14 ก.ย.54

การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 22-27 สิงหาคม 2554 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
13 ก.ย.54

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ และน.ส.นคร คมกล้า นวส.ปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ.สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการประเมินผลโครงการ ขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร 5 ก.ย.54

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ทีมติดตามงานสสข.3 ระยอง ออกติดตามงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554 ของศูนย์ปฏิบัติการ ภาคตะวันออก

5 ก.ย.54

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ที่ผ่ามาก นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สสข.3 ระยอง
ร่วมเป็นเกียรติในการตัดสิน การคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่นระดับประเทศ
ของนางพิมพา ดวงประชา เกษตรอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น
เกษตรอำเภอดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2554 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่น
ระดับระเทศ 25 ส.ค.54

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2554 และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง โดยนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานการประชุม โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาคตะวันออก
เข้าร่วมประชุม
25 ส.ค.54

สสข.3 ระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมหินสวย-น้ำใส รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง
โดยนายรังสรรค์ บูรณมานัส ผอ.กสพ. รักษาราชการแทน ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
25 ส.ค.54

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ.สสข.3 ระยอง
และนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง ผอ.ศสพ.ระยอง (พืชสวน)
ให้การต้อนรับ นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.กองพัฒนา
การเกษตรเฉพาะพื้นที่ และคณะกรรมการ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประกวดผลงานศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น
ระดับประเทศ ของศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)
24 ส.ค.54

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง
ร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ภายในแปลงเรียนรู้ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน
เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554
23 ส.ค.54

เมื่อวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ.สสข.3 ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรนำเสวนา
"การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
"84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
23 ส.ค.54

ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2554และระหว่าง วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 ทีมงานของกยส.สสข.3 ระยอง
และศูนย์ปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ร่วมกับสนง.กษจ.และสนง.กษอ.
ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงและดำเนินการประเมินผล โครงการฯ ณ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 ส.ค.54

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นายวิทยา พลเยี่ยม ผอ.กสย.สสข.3 ระยอง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
การนำเสนอองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบและการประกวด ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
29 ก.ค. 54

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ปี 2554 ณ ห้องประชุมกรมฯ อาคาร 1 ชั้น 5
28 ก.ค.54

สสข.3 ระยองจัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วน ราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3
ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
28 ก.ค. 54

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ และน.ส.อิสรี เก่งนอก นวส.ปฏิบัติการ
สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมการประเมินผลโครงการ ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54
ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

11 ก.ค.54

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง ร่วมกิจกรรม
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ใน 3 กิจกรรม (มะนาว สับปะรด กล้วย)
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
1 ก.ค.54

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 นายวิทยา พลเยี่ยม ผอ.กยส.พร้อมด้วยนายสราวุฒ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ
สสข.3 ระยอง เข้าร่วมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยม (VISIT) โครงการของ
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9

ณ ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 มิ.ย.54

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554
 
กำหนดการสัมมนาคณะทำงานการบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก วันที่ 12-13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  1 ก.ย.54
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 12 กันยายน 2554
ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 31 ส.ค.54
ผลการประกวดเว็บไซด์ของหน่วยงาน ภายใต้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง   16 ส.ค.54

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมหินสวย - น้ำใส รีสอร์ท อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง 11 ส.ค.54

สสข.3 ระยอง กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง   1 ส.ค.54
ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2554 ภาคตะวันออก     11 ก.ค.54
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก   8 ก.ค.54