เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553
เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "วิทยากรปาล์มน้ำมัน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรอำเภอ ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
26 ม.ค.53

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมด้วย
ข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  30 ธ.ค.53 

เมื่อวันที่ 14 และ 16 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำสวน และสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2554 นำโดยนายมนตรี กล้าขาย
ผอ.กวฝ. ทำหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.กสพ. ลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น ทั้ง 2 สาขา
ในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 20 ธ.ค.53
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธาน การประชุมการบริหารจัดการผลไม้และการจัดทำข้อมูล
เอกภาพผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เพื่อกำหนดกรอบและแนวทาง
ในการดำเนินการ จัดการบริหารผลไม้ภาคตะวันออก โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด และสสข.3 ระยอง
เข้าร่วมประชุม 3 ธ.ค.53

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง เข้าพบและ
สัมภาษณ์ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะแนวทางในการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน 3 ธ.ค.53

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับ การฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553
โดยคณะกรรมการจากสสข.3 ระยอง และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานกรรมการคัดเลือก 3 ธ.ค.53

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สสข.3 ระยอง ร่วมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณโดยรอบสนง.
แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร และแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงภาคการเกษตร 1 ธ.ค.53

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2554 โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งมอบแนวทาง ในการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ 29 พ.ย.53

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ   24 พ.ย.53 

ระหว่างวันที่ 15 -17 และ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา คณะติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปี 2553/54 ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร สสข.3 ระยอง นำโดยนายรังสรรค์ บูรณมานัส
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสราวุฒิ พูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมกับทีมงาน จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ลงพื้นที่จังหวัดระยอง
จันทบุรี ตราดและชลบุรี   24 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทัษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและลูกจ้าง สสข.3 ระยอง ครั้งที่ 2/2554
ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   23 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เข้ารับพระราชทานรวงข้าวที่ทรงเกี่ยว
23 พ.ย.53

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมในพิธ
ี "การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553" ณ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครนายก
โดยนายอรรถ อินทลักษณ์ อธส.กรมส่งเสริม การเกษตร เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ฯ
  8 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง ศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง 5 ศูนย์
สนง.กษจ.9 จังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมต้อนรับ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมทั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิทยา อธิปอนันต์ อดีตผอ.สสข.3 ระยอง ที่ย้ายไปรับตำแหน่ง ผอ.สพส.
4 พ.ย.53

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของสสข.3 ระยอง
ร่วมพัฒนาสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด บริเวณโดยรอบสำนักงาน แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร
และแปลงเรียนรู้ศูยน์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร   3 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง ร่วมส่ง นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 1/2554
โดยนายรังสรรค์ บูรณมานัส ผอ.กสพ. รักษาราชการแทน ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   2 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาสสข.3 ระยอง นำโดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง
ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 43 ปี ภายใต้ชื่องาน
"43 ปี แห่งความมุ่งมั่น พัฒนาเกษตรกรไทย" ในการนี้สสข.3 ระยอง นำสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากภาคตะวันออกเข้าร่วม
2 พ.ย.53 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา นายอนันต์ ลิลา รองอธส.ฝ่ายวิชาการ นำคณะของ
คุณพิมพ์ใจ มัสสึโมโต ตัวแทนการค้าประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมแปลงผลิตสับปะรดของเกษตรกร
ในอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง
และทีมงาน ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็น ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดสด
เพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบ   18 ต.ค.53 

นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรฯ
และนายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ และคณะ ในการติดตามพร้อม ตรวจสวนผลไม้และล้งผู้ส่งออกผลไม้
เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2553 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และจันทบุรี
13 ต.ค.53 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ชุมชนต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทอดผ้าป่าการกุศล
เพื่อหาทุนสมทบสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตร แห่งประเทศไทย โดยนายอรรถ อินทลักษณ์
อธส.กรมส่งเสริมการเกษตร และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รอง อธส.ร่วมเป็นเกียรติในงาน นายวิทยา อธิปอนันต์
ผอ.สสข.3 ระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมในพิธีด้วย   12 ต.ค.53 

นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมพิธีเปิด โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและโภชนาการ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2553
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายพระยาบดินทรเดชา อ.มะขาม จ.จันทบุรี
12 ต.ค.53 

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553
กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐาน การเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย
ในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2554 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
23 พ.ย..53