เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา กรมฯ จัดประชุมคณะทำงานบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 4/2253 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร" กับอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ เฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
สสข.3 ระยอง ส่งผู้รับผิดชอบ เข้าร่วม ได้แก่ น.ส.อิสรี เก่งนอก นวส.ปฏิบัติการ
และนายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ   28 ก.ย.53 

มื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดงาน "เกียรติยศและความทรงจำ"
เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณความดีของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดฯ
โดยนายอนันต์  ลิลา  รองอธส.ฝ่ายวิชาการ และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธส.ฝ่ายส่งเสริม
และฝึกอบรม ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง

28 ก.ย.53 

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนา "สรุปผลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 " เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง .ระยอง
  27 ก.ย.53 

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 โดยนายอนันต์  ลิลา  รองอธส.ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม
ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
27 ก.ย.53 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดสัมมนาเรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินผล
โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553" ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง .ระยอง
  27 ก.ย.53 

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา กรมฯ ออกทดสอบแนวทางการใช้สมุดทะเบียน
เกษตรกรใน 6 เขตๆ ละ 1 จังหวัด ในพื้นที่เขต 3 ระยอง ได้เลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทดสอบแบบฯ
โดยนายสราวุฒิ  พูลศรี  นวส.ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมและทดสอบแบบด้วย ฯ
27 ก.ย.53 

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553   17 ก.ย.53 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับงานวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรกร ในงาน
สัมมนา "ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง" จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  
17 ก.ย.53 

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในงานรณรงค์การใช้แตนเบียน
อะนาไกรัส โลปีซี่ ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
ณ บริเวณหมู่ที่ 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง   3 ก.ย.53

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตาม การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดงบ้านคลองตะเคียนชัย อ.วังน้ำเย็น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว
โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง และข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จฯ
8 ก.ย.53

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานการประชุม "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการเกษตร"  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 โดยมีคณะทำงานจากสสข.3 ระยอง  เกษตรจังหวัดระยอง
และศูนย์ปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   3 ก.ย.53

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมสำนักงาน  ครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553   ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง 
3 ก.ย.53

เกษตรกรสตรีดีเด่น ด้านการผลิตพืชอาหาร      2 ก.ย.53

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553  ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานโฆษก
กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ก.ย.53

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง สสข.3 ระยอง
ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณศูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
ณ บริเวณด้านหน้าสสข.3 ระยอง    31 ส.ค.53

ตัวแทนสสข.3 ระยอง น.ส.รังรอง  วงษ์เดช  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง"ยางใหม่ 8 แสนไร่...เพื่อใคร?" จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553
ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   18 ส.ค.53

สสข.3 ระยอง  ร่วมดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน ครั้งที่ 2/2553
ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
  10 ส.ค.53

นายวิทยา อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์เรียนรู้
ของ
ศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์วิจัยปละพัฒนาการเกษตรระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
10 ส.ค.53

การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานการประชุม มีเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
  9 ส.ค.53

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553
เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โดยนายวิทยา อธิปอนันต์  ผอ.สสข3 ระยอง
นำคณะผู้บริหารสสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
2 ส.ค.53

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมานายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ
จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการประกวดคัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น ระดับประเทศ  ซึ่งตัวแทน
ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่นระดับเขต คือ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี   28 ก.ค.53

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ บูรณมานัส ผอ.กสพ.ทำหน้าที่ในตำแหน่ง
ผอ.กยส. กษจ.ระยอง และทีมงานให้การต้อนรับ นายนพดล พลเสน ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้นำคณะ ทัศนะศึกษาดูงาน"โครงการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย" จากจังหวัดอุทัยธานี
ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุร
28 ก.ค.53

มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายองอาจ เพียรธรรม ผอ.กยส.ทำหน้าที่ในตำแหน่ง
ผอ.กวฝ. ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการประกวดคัดเลือกศบกต.ดีเด่น
ระดับประเทศ  ซึ่งตัวแทน ศบกต.ดีเด่นระดับเขต คือ ศบกต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  28 ก.ค.53

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ ข้อมูลสถิติการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมกสพ.สสข.3 ระยอง
22 ก.ค.53

นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยองกษจ.ระยอง และทีมงานให้การต้อนรับ นายนพดล พลเสน
ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำคณะทัศนะศึกษาดูงาน "โครงการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
จากจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรีโดยนายอนันต์ ลิลา รอง อธส.ฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ "บรรยายให้กับคณะทัศนะศึกษาดูงานครั้งนี้"เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2553
  20 ก.ค.53

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2553
ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553โดยนายอนันต์  ลิลา 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม 20 ก.ค.53

สสข.3 ระยอง จัด "สัมมนาการผลิตและตลาดสับปะรดภาคตะวันออก" ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายอนันต์ ลิลา รอง อธส.ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง กล่าวรายงาน 19 ก.ค.53

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สสข.3 ระยอง ร่วมกันพัฒนาทำความ
สะอาด
ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง (พืชสวน) และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.ชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  14 ก.ค.53

ในวันที่ 2 และ 5 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยองเข้าเยี่ยมชม
บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตร (ไซโก้) จำกัด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองและบริษัทอาหารสยาม จำกัด
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และบริษัทไพร์ม โปรดักซ์ จำกัดอ.บ่อทองจ.ชลบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยน
แนวทางใน ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในภาคตะวันออก
6 ก.ค.53
สสข.3 ระยอง ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนายวิทยา อธิปอนันต์
ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานคณะทำงาน ฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
5 ก.ค.53
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับนายนพดล พลเสน ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะ จากจังหวัดอุทัยธานีทัศนศึกษาดูงาน "โครงการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 5 ก.ค.53
สสข.3 ระยอง ร่วมสนับสนุนการจัดอบรม "โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ร่วมกับสนง.กษอ.สนามชัยเขต โดยนายนิพนธ์ แรมวิโรจน์  นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นยุวเกษตรกร  เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2553  ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 5 ก.ค.53
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" สสข.3 ระยอง
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553   5 ก.ค.53
สสข.3 ระยอง จัด "ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระดับเขต" ครั้งที่ 2 ร่วมกับ "งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2553
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดและนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง  กล่าวรายงาน
2 ก.ค.53
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิด "การอบรมการทำเว็บไซด์ ให้กับเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำเว็บไซด์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยเจ้าหน้าที่ จากสสข.3 ระยอง ร่วมเป็นวิทยาการในการอบรม ในวันที่
1-2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม สขข.3 ระยอง 1 ก.ค.53

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2553
เรื่อง "โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย" โดยให้หน่วยงานราชการดำเนินการ ติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ
ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์     ดาวห์โหลดฟอนต์ และ วิธีการติดตั้ง   30 ก.ย.53
กำหนดการสัมมนาสรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 วันที่ 20-21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช  รีสอร์ท
อ.เมือง จ.ระยอง    7 ก.ย.53
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 20 กันยายน 2553
ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช  รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง    7 ก.ย.53
ผลการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด  ปี 2553    6 ก.ย.53
ประชาสัมพันธ์การจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.2553 ร่วมกับ "งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัด ปราจีนบุรี" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   19 ก.ค.53

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) ในวันพฤหัสบดีที่ 26
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.ric.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553
  13 ก.ค.53 

กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องสินสมุทร 3 โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 ก.ค.53