คำแนะนำในการเขียนผลงาน และแนวคิดพัฒนางาน
คู่มือการปฏิบัติงาน 070915
การวิเคราะห์กระบวนการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  070915
แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ  260815
การประเมินบุคคลและผลงาน   โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2554  :110112
SWOT   โดยกรมส่งเสริมการเกษตร   : 110112
คู่มือการเขียนโครงการ/ รายงานการวิจัย  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2546 
คู่มือการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) 
(รอปรับปรุง) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2
556   
คำแนะนำในการเขียนผลงานและแนวคิดพัฒนางาน ต.ชำนาญการพิเศษ  เรียบเรียงโดย นายวิทยา  อธิปอนันต์