ปี 2555
บทความการเกษตร
มนตรี กล้าขาย : เก็บมาเล่า พรรณไม้ตระการตาในงาน Mayong Flora'54 13 พ.ย. 55
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2555 13 พ.ย. 55
การผลิตสับปะรด : ตลาดข้อตกลง แนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติ : 19 ต .ค. 55
วิสาหกิจ:รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางการดำเนินงานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง  : 24 ส.ค. 55
วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า:วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2555 : 24 ส.ค. 55
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) : หมายถึง อาสาสมัครเกษตร หรือผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
:
17 ส.ค. 55
อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) : หมายถึง เกษตรกรหรือบุคคลที่ได้รับเลือกหรือสมัครใจเข้าเป็นอาสาสมัคร : 17 ส.ค. 55
มังคุดอินโด: มังคุดพันธุ์ใหม่ในสวนลุงประจวบ ประสมทรัพย ์ : 5 มิ.ย. 55
สุนิสา อุยะตุง : สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 :16 พ.ค.55
ประมวล ทั่งทอง : เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ปี 2555 : 16 พ.ค.55
เก็บมาเล่า : รุ่งเรือง ไล้รักษา  ปลูกสับปะรดฉีกตาทำรายได้ ไร่ละ 200,000 บาท :16 พ.ค.55
เก็บมาเล่า : ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ  แหล่งช้อปปิ้งใหม่คนเมืองยอง : 29 มี.ค.55
สัมพันธ์  ศรีอ่อน  เกษตรดีเด่นระดับเขต สาขาทำนา ปี 55
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสาน : 20 ก.พ.55
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก : 20 ก.พ.55
ปรีชา ปิยารมย์ กับ สวนสละสุมาลีที่เมืองจันท์ : 15 ก.พ.55