ศพก.
ปี 2563
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต :16/10/20
  - รายงานการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 4
  - รายงานการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 3
  - รายงานการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 2
  - รายงานการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1
   
ถอดบทเรียน ศพก. :16/10/20
  - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
ปี 2562
ถอดบทเรียน ศพก. เครือข่ายเข้มแข็ง :10/08/19
 
 
ปี 2561
ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ :08/10/18
   
ถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่ :08/10/18