มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สสก.3 ระยอง
คู่มือการปฏิบัติงาน 31/08/16
   
ตารางแสดงการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 31/08/16
   
แผนผังแสดงขั้นตอนการการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 31/08/16