การติดตามรายงานโครงการสำมะโนการเกษตร ปี 2556
 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

  ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556

 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2556

 

ความก้าวหน้าร้อยละผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น (F11) : (EA<=20) และ (EA>20) ณ วันที่