นิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
สรุปผลนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ปี 63
 

การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร

  งานเร่งด่วนที่สำคัญ
  สรุป 1. ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสาน ศาสตร์พระราชา
  สรุป 2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร
  สรุป 3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่
  สรุป 4 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
  สรุป 5 ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติ
  สรุป 6. พัฒนาองค์กรระบบการทำงาน และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร