เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565
20 ต.ค..64

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และนายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทางไกล
ผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ต.ค..64

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
20 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
18 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์บริการฯ เพื่อคัดเลือกจุดนำเสนอผลงานของศูนย์บริการฯ ในการลงพื้นที่ของรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
17 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
15 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกำหนดแนวทางในการทำงานให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ให้ทันสมัย เข้าถึงอย่างรวดเร็ว ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Tikkok ไปจนถึงการ Live สด เพื่อเผยแพร่ข่าว ข้อมูล และความรู้ต่างๆ สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
15 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่หารือและเตรียมความพร้อมวางแผน เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จตรวจเยี่ยมงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
14 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
14 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการฯ
11 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
8 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กับนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามการดำเนินงานหารือร่วมกับ นางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
7 ต.ค..64
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หารือและเตรียมความพร้อมวางแผน เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ต.ค..64
   
   

*