เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต นำโดยนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คัดเลือกสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
30 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต นำโดยนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
29 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนางสาววรนุช สีแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ การจัดการสวนทุเรียนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก

28 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการ?ส่งเสริม?การเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
28 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ต.ขุนซ่อง จ.จันทบุรี
28 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธนัชภรณ์ วัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร นายชัยกฤต บุรุษวยากรณ์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
25 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
25 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร พร้อมด้วยนายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ของนายมนตรี เรืองศรี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
25 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี
24 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำเว็ปไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress” รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกมีทักษะและสามารถพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
23 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านวังปลาไหลตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
23 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
22 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
22 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
22 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการ?ส่งเสริม?การเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร?ชำนาญการ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตพร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งห้าวา หมู่ 8 ตำบลเขาสมิง อำเภอสมิง จังหวัดตราด
22 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเขต ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
22 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 โดยนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
21 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยนายปิยะ สมัครพงศ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
21 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตพร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรายมูลพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเชิงประจักษ์
21 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำเว็ปไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress” รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกมีทักษะและสามารถพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
21 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร พร้อมด้วยนายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม
18 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย น.ส.ธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
18 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย น.ส.ธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
17 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 20 มิถุนายน 2564
17 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดกิจกรรมโครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป ภาคตะวันออก "ผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดจันทบุรี
17 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำคณะกรรมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564
16 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ณ บ้านเลขที่ 178 ม. 10 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
16 มิ.ย.64

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำเว็ปไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564
16 มิ.ย.64

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดขอนสุทธิพงษ์
15 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดกิจกรรมโครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป ภาคตะวันออก "ผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง
15 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
14 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ได้ประชุมหารือและลงพื้นตำบลพนานิคม เพื่อเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2564
14 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ผ่านระบบZOOM
11 มิ.ย.64

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด โดยกำหนดวันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นวันตัดทุเรียนรุ่นแรกของฤดูการผลิต
11 มิ.ย.64

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 13 มิถุนายน 2564
10 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตร และเก็บข้อมูลงานวิจัยจากนายชัชวาลย์ ใกล้อินทร์ ประธาน YSF จังหวัดระยอง เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง
10 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
9 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง ดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น จัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “Infographic ในยุคดิจิทัล contents รุ่นที่ 3” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก ให้แก่บุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
9 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับเขตประจำปี 2564 ณ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
8 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง โดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “Infographic ในยุคดิจิทัล contents รุ่นที่ 2” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก ให้แก่บุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
8 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางวรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการชำนาญการ ลงพื้นที่ทำการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวนระดับเขต ปี 2564 ณ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
7 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “Infographic ในยุคดิจิทัล contents รุ่นที่ 1” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก ให้แก่บุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
7 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดกิจกรรมโครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป ภาคตะวันออก "ผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย" ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตราด
4 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”
2 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การใช้งานระบบ Geoplots ในการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล”
2 มิ.ย.64
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรด ณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
27 เม.ย.64
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางสาวนคร คมกล้า นางอรุณ ฉายารัตน์ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นางสาวกฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ และนางสาวพรทิพย์ ทองตัน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพํฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
23 เม.ย.64
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายซักซ้อมความเข้าขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e - GP) ณ ห้องประชุมสำนุกงานเกษตรจังหวัดระยอง
22 เม.ย.64
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต
22 เม.ย.64
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
20 เม.ย.64

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระยอง ปี2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
20 เม.ย.64

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดคลองน้ำเย็น(บ่อไฟไหม้)
9 เม.ย.64
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสม กับพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับภาค ปี 2564 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
9 เม.ย.64
วันที่ 9 เมษายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่ม?ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
9 เม.ย.64

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
8 เม.ย.64

วันที่ 7 เมษายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก
7 เม.ย.64
วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
7 เม.ย.64
วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”
7 เม.ย.64
วันที่ 6 เมษายน 2564 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
6 เม.ย.64
วันที่ 5 เมษายน 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
5 เม.ย.64
วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5 เม.ย.64
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมพิธีเปิดงาน Mongo of Siam โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน
2 เม.ย.64
วันที่ 2 เมษายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2 เม.ย.64
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด
2 เม.ย.64
วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรรูปแบบออนไลน์ (Online training) การเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค วิธีการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงหารือเรื่องการพัฒนาบุคลากรรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1 เม.ย.64
วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ระยะที่ 2 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาคันธมาทน์ หมู่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1 เม.ย.64
   

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564: 28 เม.ย.64
ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564: 28 เม.ย.64
ประกาศเลื่อนการสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง: 2 เม.ย.64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง: 2 เม.ย.64

*