เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมให้สัมภาษณ์ แนวทางการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ภาคตะวันออก ผ่านรายการโทรทัศน์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ณ แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
23 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

22 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
(ระดับเขต)
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

22 มี.ค.64
เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัมนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ปี 2564 ณ โรงแรมซันไรส์
ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 มี.ค.64
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าวชาวเกษตร”

19 มี.ค.64
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินงานนิเทศงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะนิเทศงานฯ

19 มี.ค.64

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว
“HandySense : Smart Farming Open Innovation เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบเปิด” ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
18 มี.ค.64

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้
นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนและสังเกตการณ์กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน ครู ในการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 1 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
18 มี.ค.64
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตร นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมวางแผนงานการดำเนินการจัดงาน โครงการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิตภาคตะวันออกและกิจกรรมส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากตลาดไท ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดไท จังหวัดประทุมธานี
18 มี.ค.64
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามและสำรวจจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล เพื่อจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

17 มี.ค.64
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง
16 มี.ค.64
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมบูรณาการแผนบริหารจัดการ ผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
16 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดประชุมการบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก
ครั้งที่ 3/2564 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด และระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
15 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และติดตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานการประชุม พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจร ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (Bio Circular Green Complex) ณ Thai Eastern Group ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
15 มี.ค.64
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง .มอบหมายให้มีการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลงานวิจัย  ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร. ณ บ้านเลขที่ 103/3 หมู่ 6 ตำบลสำนักท้อน 
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
15 มี.ค.64
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำโดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ภาคตะวันออก เพื่อสร้างมั่นคงเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมในการจัดการในการพัฒนาทุเรียนอย่างเป็นระบบ
12 มี.ค.64

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกลือทะเล ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
12 มี.ค.64

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ นางลำไพร ปรีชาโชติ เกษตรอำเภอขลุง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
11 มี.ค.64
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริม?การเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่
11 มี.ค.64
วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและ
การขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 และส่วนกลาง
(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) ติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ
10 มี.ค.64
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและดูพื้นที่แปลงเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อต้อนรับการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้ที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด
8 มี.ค.64
วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5 มี.ค.64
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้ 
นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  บันทึกเทปรายการวิทยุ ร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ  “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
4 มี.ค.64
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกิจกรรมประชาพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ณ แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
3 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนพัฒนา Smart farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ประจำปี 2564 โดยมี นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประชาพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และ เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ณ แปลงใหญ่ปลาสลิดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ แปลงใหญ่มะม่วง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่ปลานิล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมกับนายสรรพสิทธ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  เพื่อดูความพร้อมในการติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะในแปลงทุเรียน
2 มี.ค.64
วันที่ 2 มีนาคม 2564นางนลทวรรณ  มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ชั้น 3
2 มี.ค.64
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน ครู ในการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว
24 ก.พ.64
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ   สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ ได้ชี้แจงแนวทางได้ดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้ประสบความสำเร็จ
24 ก.พ.64
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ  สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนาการบุคคลากร ร่วมพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
23 ก.พ.64
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและรับรองคุณภาพทุเรียนโดยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกทั้งระบบ ณ จังหวัดจันทบุรี
18 ก.พ.64
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ศูนย์สาขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริ
18 ก.พ.64
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล conference โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุม
18 ก.พ.64
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  บันทึกเทปรายการวิทยุ ร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร'
18 ก.พ.64
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2564 โดยมีนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
18 ก.พ.64
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
17 ก.พ.64
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการปลวกแดงตามพระราชดำริ
16 ก.พ.64
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
15 ก.พ.64
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
10 ก.พ.64

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมประชาพันธ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เผยแพร่ผ่านสื่อสื่อออนไลน์
ณ แปลงใหญ่อ้อย ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
10 ก.พ.64

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 ติดตามการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรม ประชาพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และเชื่อมโยง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ และแปลงใหญ่สมุนไพร ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
9 ก.พ.64
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video conference
ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
5 ก.พ.64
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายพุทธินันท์ บูรณะ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วยนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บันทึกเทปรายการวิทยุร่วมกับ นายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการ 'บอกข่าว ชาวเกษตร' 
5 ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยนายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายศราวุธ จันทรา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายมานพ โปษยาอนุวัตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จังหวัดปทุมธานี
3 ก.พ.64
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
รวมถึงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
3 ก.พ.64
วันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง
ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3 ก.พ.64
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ  สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี2564
2 ก.พ.64
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจติดตามพัฒนาการของทุเรียน เพื่อวางแผนกำหนดหลักสูตรการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ให้มีความพร้อมและศักยภาพในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 ก.พ.64
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย
นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1 ก.พ.64
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธานการประชุมข้อมูลเอกภาพผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 (ข้อมูลพยากรณ์ 2 ) และประชุมบูรณาการ
แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ conference ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
1 ก.พ.64
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีรายการก่อสร้าง
1 ก.พ.64
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายศราวุธ  จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการและการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
22 ม.ค.64
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการข่าว 'บอกข่าว ชาวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าว ชาวเกษตร” วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
21 ม.ค.64
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายพุทธินันท์  บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงระบบนำเข้าแปลงดิจิทัล เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืช ทั้งพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ภายใต้โดเมน http://geoplots.doae.go.th ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
15 ม.ค.64
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยและงานวิชาการ (ว-1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ของศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และผลการวิจัย (ว-2) ของศูนย์ปฏิบัติการ 2 ศูนย์
15 ม.ค.64
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
13 ม.ค.64
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาครั้งนี้ด้วย
13 ม.ค.64
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) ผ่านระบบประชุมทางไกล
12 ม.ค.64
วันที่ 12 มกราคม 2564 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 ผ่าน Video Conference ถ่ายทอดจาก ห้อง OR ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
12 ม.ค.64
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแนวทางมาตรการการควบคุมและป้องกันแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ประเด็นกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ประจำปี 2564  โดยเป็นประชุม conference  WebEx  โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุฯการประชุม
11 ม.ค.64
วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปิยะ นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บันทึกเทปรายการวิทยุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดรายการข่าว บอกข่าว ชาวเกษตร ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ “รายการบอกข่าว ชาวเกษตร” วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
7 ม.ค.64
   

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564


*