เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ Web Conference จากห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
29 ธ.ค.63
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  ได้กำหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเพื่อรองรับการคลาดทุเรียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการครองตลาดทุเรียนคุณภาพดีได้อย่างยั่งยืน 
จึงมอบหมายให้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก  ครั้งที่ 1 ปี 2564
28 ธ.ค.63
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง? ยุติธรรมดำรง? อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร? ลงพื้นที่ติดตาม? มอบแนวทางการดำเนินงานและชี้แนะแนวทางแก้ไขงานส่งเสริมการเกษตร? ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร?ประจำปี? 2564? ณ? สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
28 ธ.ค.63
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายปิยะ? สมัครพงศ์? ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่? 3? จังหวัดระยอง? ร่วมพิธีส่งออกสินค้าทางการเกษตร?ในโครงการ? "เกษตรผลิต? พาณิชย์ตลาด" โดยความร่วมมือของ? ททบ.? และภาคีเครือข่าย? นำสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก? ณ? ท่าเรือแหลมฉบัง? จังหวัดชลบุรี
28 ธ.ค.63
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางและเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน)ออกสู่ตลาด ปี 2564 โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นฝ่ายเลขาฯ การประชุม 
25 ธ.ค.63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ นายปิยะ สมัครพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ด้วยความยินดียิ่ง
24 ธ.ค.63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายวัลลภ? จันทร์งาม? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ?พิเศษ? กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต? นางสาวผกาพันธุ์? ละมัย? นักวิชาการ?ส่งเสริม?การเกษตร?ปฏิบัติ?การ? กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564? ณ? ห้องประชุม? 7? ชั้น? 5? อาคาร? 1? กรมส่งเสริมการเกษตร
24 ธ.ค.63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับเขต ประจำปีณ 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
24 ธ.ค.63
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญเจ้าหน้าที่  และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานครฯ
24 ธ.ค.63
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
22 ธ.ค.63
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (AHC 2020)  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ 
18 ธ.ค.63
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
18 ธ.ค.63
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา young smart farmer เขตภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ผลการดำเนินงาน คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย YSF ระดับประเทศชุดเดิม อีกทั้งร่วมกับ YSF ภาคตะวันออก นำเสนอผลงานและจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของเขตภาคตะวันออก โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูทแสดงผลงานของ YSF ทุกเขตอีกด้วย
17 ธ.ค.63
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ เขต 9 เป็นประธานคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 8 และ เขต 9 โดยมี นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 ธ.ค.63
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวรังรอง  วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพย์อุษา  พิมนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ติดตามผลการอบรมการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) เพื่อการขอรับรอง GAP พืชอาหาร ของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ (แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 ธ.ค.63
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  นำโดย นางสาววรนุช  สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่  ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมืองระยอง
8 ธ.ค.63
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางอุบล?  มากอง? ผู้?อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ? นางสาวผกาพันธุ์? ละมัย? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ?การ? นางสาวปิ่นจรัส? ไทยเจริญ? นักวิชาการ?ส่งเสริม?การเกษตร?ปฏิบัติ?การ? ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์?เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ?การผลิต?สินค้าเกษตร? (ศพก.)? จังหวัด?นครนายก? 
8 ธ.ค.63
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5 ธ.ค.63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายพุทธินันท์? บูรณะ? นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายปฏิบัติการ? และนางสาวปิ่นจรัส? ไทยเจริญ? นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ? ร่วมจัดรายการข่าววิทยุกับนายพอเจตน์ เจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง บันทึกเทปรายการวิทยุ? จัดรายการข่าว 'บอกเล่าข่าวเกษตร' ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75 MHZ รายการบอกข่าวชาวเกษตร “รายการบอกข่าวชาวเกษตร” วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. โ
4 ธ.ค.63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
4 ธ.ค.63
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม  2563  นายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2564 พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต (เขต 3) ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ  ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 ธ.ค.63
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563? นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนค์ คอมเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2 ธ.ค.63
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563  นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุม Grand Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
2 ธ.ค.63
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายศราวุธ จันทรา  นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ และนางสาวภรณ์ทิพย์ ทองตัน ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำข้อมูลเอกภาพ (ข้อมูลการผลิตและประมาณการผลิตไม้ผล) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม 
27 พ.ย.63
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และการเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยและงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 4 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
27 พ.ย.63
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเตรียมการและจัดนิทรรศการผลงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2563 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ โดยหมายเสด็จของพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก 
26 พ.ย.63
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
25 พ.ย.63
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การปฏิบัติงานโครงการไม้ผลและวิชาการพัฒนาคุณภาพไม้ผลครบวงจร" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอน สวีท ซิตี้เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
23 พ.ย.63
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางอมรรัตน์   ลิมป์สุคนธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวธนัญญาณ์   โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 
18 พ.ย.63
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคตะวันออก ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง   ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายดำรงฤทธิ์   หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานด้วย 
18 พ.ย.63
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในตำบลบางกะไชย และตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
17 พ.ย.63
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน ระหว่าง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแถลงการดำเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
17 พ.ย.63
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน ระหว่าง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมแถลงการดำเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
17 พ.ย.63
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
16 พ.ย.63
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563" โดยมี นายชาญนะ   เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
14 พ.ย.63
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน (One Stop Service) คณะที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
13 พ.ย.63
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่เข้ารับการประเมินผลงาน
12 พ.ย.63
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
12 พ.ย.63
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 พ.ย.63
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย.63
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย YSF (Young Smart Farmer) ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
9 พ.ย.63
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2564 ผ่านระบบ VDO Conference
9 พ.ย.63
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแม่ผู้เป็นเกษตรกร ในคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563
6 พ.ย.63
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ? สยามบรมราชกุมารี? เสด็จพระราชดำเนิน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองไผ่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทั้งนี้ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เฝ้ารับเสด็จด้วย
4 พ.ย.63
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา และ บ้านนายไพศาล บุตรน้ำเพชร บ้านคลองไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
1 พ.ย.63
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันหารือกำหนดรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ การจัดทำเอกสารและการถวายรายงาน สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ
30 ต.ค.63
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการปลวกแดงตามพระราชดำริ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการวางกรอบและแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน และให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
28 ต.ค.63
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่าน VDO Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
27 ต.ค.63
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นส.วรนุช สีแดง ผู้อำนวยกรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) แนวทางการพัฒนาคลัสเคผลไม้ ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
27 ต.ค.63
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
26 ต.ค.63
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
25 ต.ค.63
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 53 ปี ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
21 ต.ค.63
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรม แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่น้องๆ โดยเครือข่าย YSF ภาคตะวันออก
16 ต.ค.63
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่? 3? จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายศราวุธ จันทรา? และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการตรวจและติดตามพร้อมกำหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก
16 ต.ค.63
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
14 ต.ค.63
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกันไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญเลี้ยงพระเพล เปิดอาคารเอนกประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี
14 ต.ค.63
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
13 ต.ค.63
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะทำงาน
8 ต.ค.63
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
7 ต.ค.63
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาบุคลากรและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมสรุปผลการอบรมผ่านระบบการสื่อสารทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะให้ทำงานเชิงพื้นที่ โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
6 ต.ค.63
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรม 'ปลูกป่าบำรุงโลก ใส่ปุ๋ยบำรุงป่า' เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ที่จะถึงในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
1 ต.ค.63
   

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็คทรอนิกส์ : 28 ต.ค.63
- ประกาศกรมส่งเสริม ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
-
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
- บทนิยามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
- ตารางแสดงวงเงิน
- ใบเสนอราคา
- สัญญาซื้อขาย หนังสือค้ำประกัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 : 27 ต.ค.63
ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
: 15 ต.ค.63

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
: 15 ต.ค.63


*