เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมอบรมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
30 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2563
30 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 3563 ณ บ้านหนองไม้หอม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
29 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
29 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้มอบหมายให้ นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ ผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
29 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มอารักขา พืชและเกษตรอำเภอ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) เพื่อร่วมกันพัฒนา ศดปช. ให้อยู่ในระดับ A+ ณ อำเภอบางน้าเปรี้ยว และ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลังภายในสำนักงาน จำนวนกว่า 800 ต้น
26 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ช่วงบ่าย นายรองทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ประเด็นบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 และเยี่ยมเยียนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง บริเวณหน้าสำนักงาน โดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นผู้นำชมพื้นที่ภายในสำนักงาน
26 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า นายรองทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมการบูรณาการแผนการบริหารจัดการผลไม้คาดตะวันออกครั้งที่ 3/2563 และถอดบทเรียนความสำเร็จของการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี 2563 ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
26 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ส่งมอบหัวเชื้อราไตรโคเดอม่า ให้สำนักงานส่งเสริมและพีฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดเพื่อนำไปควบคุมป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน จำนวน 600 ขวด
26 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
25 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายดิเรก แซ่ฮ้อ รองประธาน ศพก.จ.ชลบุรีและนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ จ.ชลบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 3 /2563 ณ โรงแรมโฮเทลฟิวส์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
25 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
24 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรชนก ฉันทร์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
24 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร และนางสาวธนัญาณ์ โสภณพุทธพร นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนบ้านพระเพลิง ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
23 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นางสาวทิพย์อุษา พิมนาค และนางสาวจรรยมณฑ์ ดำเนินการจัดประชุมประเมินศักยภาพและความพร้อมของ วสช.กลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ (แปลงใหญ่ไผ่) ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 างสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ?ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช? จังหวัดนครนายก? ติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน? (ศดปช)? เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา? ศดปช.? ให้อยู่ในระดับ?เกณฑ์การประเมิน? A+ ณ? อำเภอบ้านนา และ? อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
23 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก โดยการจัดประชุมหารือการกำหนดแนวทางตามเป้าหมาย(Goal) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกปี 2564
23 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ปี 2564-2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน?ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขา? ณ.? ศดปช.?อำเภอเมือง? และ? อำเภอกบินทร์บุรี? จังหวัดปราจีนบุรี
22 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
22 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยรวบรวมความต้องการใช้แม่ปุ๋ยและปุ๋ยธาตุอาหารรองตามค่าการวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้มีประสิทธิภา พ ณ อำเภอเมือง และ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
19 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สวนสละเฮียถึก สวนรินรดา และสวนอรุณบูรพา อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี
19 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับเกณฑ์การประเมินศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนในภาคตะวันออกให้อยู่ในระดับ A+
18 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตปี 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
18 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการการนิเทศงานการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 ตามระบบส่งเสริมผ่านระบบ VDO conference ประกอบด้วยประเด็นการนิเทศทั้งหมด 8 ประเด็น เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานในพื้นที่ว่ามีความสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการสนับสนุน การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้
18 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) ณ จุดเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองมะปริงของนายวินัย สวัสดิ์วิเชียร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
17 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2563 โดยผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ นายสมนึก จิรกาวสาน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
17 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสุขสำราญ อำเภอเมืองสระแก๎ว จังหวัดสระแก้ว
17 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
17 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของ อ.พระประแดง และบางพลี จ.สมุทรปราการ
16 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
16 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ณ ศดปช.อำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง “เกษตรภาคตะวันออก
ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต”
15 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO conference เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
15 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่จังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต (ในภาวะการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเกษตรหลังวิกฤต COVID-19) ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถาบับัวราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสอบ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อให้ การดำเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบของการสอบ โดยมีผู้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ สมัครมาสอบที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 25 คน
14 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2563 โดยผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ นายสุทธิ ที่หมาย เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ณ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
12 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง กิจกรรมการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าในข้าวเปลือกแก่เกษตรกร ณ ศาลเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
12 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ของนางรำเพย รอยรัตน์ เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ประจำปี 2563 โดยผู้เข้ารับการคัดเลือก คือ นายวีระชัย บุญเกิด ณ Mosa Farm ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
11 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563
10 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมการแถลงข่าวการบริหารจัดการผลไม้และประชาสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์ (ภาคตะวันออกและภาคใต้) โครงการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
10 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อม ทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conference
5 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกเยี่ยมและประสานงานการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
4 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัทธร รักษ์สังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกเยี่ยมและประสานงานการดำเนินงานโครงการผลิตหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี
4 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ลงพื้นที่ทาการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทาสวน ประจาปี 2563 ณ สวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ทำการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ปี 2563 ณ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
4 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
3 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่ทำการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2563 คือ น.ส.บุษบา นาคพิพัฒน์ เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน ณ สวน BB ทุเรียนน้ำกร่อย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
2 มิ.ย.63
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อม นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และทีมเจ้าหน้าที่ สสก.3 ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
29 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานหารือแนวทางและมาตรการ เตรียมการป้องกันและแก้ไขราคาผลไม้ตกต่ำ พร้อมนางสาววรนุช สีแดง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
26 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการที่เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นผู้ดูแลการใช้ประโยชน์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
23 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
22 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการที่เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลเกษตรกรและสินค้า เพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ผ่านระบบ VDO Conference
22 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 ส เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ตลอดจนซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัย ในหน่วยงาน
21 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3
17 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นางสาววรนุช สีแดง นางสาวนคร คมกล้า ร่วมกับนายบรรพต เชื้อเพชร ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศข.ที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนการใช้พื้นที่ดินราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้าหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
14 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบผลไม้แก่โรงพยาบาลระยอง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร ของจังหวัดระยองที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”
9 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมุ่งสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยใช้หลักการตลาดนาการผลิต
9 เม.ย.63
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส่งความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้บุคลากรทุกคน และนำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7 เม.ย.63

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี: 19 มิ.ย.63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี: 8 พ.ค.63
ทึ่ง  เกษตรกรไทย ปลูกทุเรียน ในน้ำกร่อย สำเร็จ!!!!! : 23 เม.ย.63
การพบปะพูดคุยเพื่อปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆระหว่างพี่น้องเกษตรกรกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในช่วงสถานการณ์ การะบาดของ ไวรัส covid-19 ระบบการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การพัฒนาอาชีพ : 9 เม.ย.63

*