เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระดับอำเภอ) ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
19 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
19 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
19 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
18 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
16 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
16 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากร บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
13 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
12 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
11 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
11 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวอิสรี เก่งนอก การส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ ร่วมการจัดเวทีชุมชนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ครั้งที่ 1 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
10 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
10 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร – ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้้าเย็น จ.สระแก้ว
9 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมการตรวจติดตามและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
5 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน (Agritech and Lnnovation Center : Alc ) ผ่านระบบประชุมทางไกล (conference)ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 4
5 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
5 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าสู่การเป็นผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลและพัฒนาการผลิตไม้ผล ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
4 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต. ร่วมประชุม หารือมาตรการรองรับผลกระทบจากโรค Covid 19 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมถอดบทเรียน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
3 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
3 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2 มี.ค.63
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารกรมฯ เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ของภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
29 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “Durian to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ให้การต้อนรับ นำโดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ณ อาคารขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
28 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุดม วรัญญูรัฐ ประธาน ศพก.จังหวัดจันทบุรี และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี
28 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตน์และสารสนเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เป็นพี่เลี้ยงให้กับสำนักงานเกษตรอาเภอเมืองตราด ในการจัดทำเวทีชุมชน ณ กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
26 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ (จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชุมเห็ด ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
25 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2563 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
24 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู๎อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และคณะ ลงพื้นที่นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
24 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
21 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
21 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนินท์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะ ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
21 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนินท์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะ ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
20 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมัย บุรีเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน /คณะทำงานรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนฯ/คณะทำงานด้านการสื่อสารทำความเข้าใจในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
20 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ
18 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงาน ณ สำนักงานอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
18 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2563 ณ สานักงานเกษตรอาเภอโป่งน้าร้อน ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
17 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
17 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
14 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ระดับ ส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
14 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ
14 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากรเพื่อพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ประธานคณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการ 9101 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
13 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นางสาว วรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ขับเคลื่อนการจัดงาน Durian to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล”
13 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางมัลลิกา ศึกษากิจ เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน, นางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน, นางสุวิมล สุขเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดและมอบนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อาเภอเมือง จ.ระยอง
7 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี
6 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
5 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ติดตามนิเทศการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
4 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดและมอบนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อาเภอเมือง จ.ระยอง
4 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกและผู้ว่าราชการ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Durain to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว
3 ก.พ.63
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดี กับท่านอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
21 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
20 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และน.ส.ภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอบรมเยาวชน หลักสูตรโครงการค่าย " เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
18 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-Map) ณ ห้องประชุมสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
17 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการทางานด้านการเกษตรนาการตลาด ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดสร้างเครือข่ายระดับพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 15 - 18 ม.ค. 63
17 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างแผนการพัฒนาและบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยองซิตี้เซ็นเตอร์
14 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหะกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนแบบระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชุมเห็ด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
13 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.3 ระยอง และคณะ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
10 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อรับรองแปลงพันธุ์
มันสำปะหลังปลอดโรคซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองรวมสานักงานเกษตรจังหวัด และสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รวมศูนย์วิจัยพืชไร่
9 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
8 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พบปะพี่น้องเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่อื่นๆ และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดสาธิต แปลงเรียนรู้ ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
7 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด. สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
7 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
7 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
6 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายวัลลภ จันทรงาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาต้นแบบบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
6 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้าฝ่าย นำเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าอวยพรพร้อมกับมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ให้กับนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
6 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้ และการใช้เครื่องผลิตโอโซน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
3 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.3 ระยอง และคณะ ประชุมหารือเตรียมการและกำหนดพื้นที่การจัดงาน Durain to go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สสก.3 ระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง
2 ม.ค.63

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระดับอำเภอ): 31 มี.ค.63
เปิดตัวยิ่งใหญ่…สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก “Durian to Go” มุ่งพัฒนาทุเรียนไทยสู่สากลโลก | เกษตรก้าวไกล: 2 มี.ค.63
เกษตรฯ หนุนจัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก เปิดตัวยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ จังหวัดจันทบุรี : 2 มี.ค.63
เตรียมขึ้นทะเบียนขนุนแปลงใหญ่หนองเหียงเป็นขนุน+GI: 4 ก.พ.63
เกษตรฯ เตรียมจัดงาน "Durian to Go" พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล: 4 ก.พ.63
เกษตรฯ หนุนชาวสวนทุเรียนผนึกกำลังสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นคุณภาพเตรียมจัดงาน "Durian to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก" พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล" 27 - 29 ก.พ.นี้ ณ อบจ.จันทบุรี: 4 ก.พ.63
เอกสารประกอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ภาคตะวันออก
<<1>> <<2>> <<3>> <<4>>:14 ม.ค.63*