เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกันทำกิจกรรม ประกอบด้วย ตัดหญ้า/ ดายหญ้า ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกทุกต้น และปลูกต้นมะพร้าวรอบเกาะ บริเวณสระน้ำ พื้นที่ด้านหลังสำนักงาน
30 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้พื้นที่จังหวัดระยอง
26 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อถอดบทเรียนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของ ศพก.
26 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรเมืองจันท์ ณ ตลาดเจริญสุข อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
25 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ ชั้น 2 โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
25 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและผู้ติดตาม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
25 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่2/2562
23 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวรังรอง วงศ์เดช เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP พืชอาหาร) ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ
20 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2562
19 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมรับฟังการประชุม conference 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดทำโครงการจิตอาสาช่วยพื้นที่ประสบภัย 21 จังหวัด 2. มาตรการประกันรายได้ เน้นการตรวจสอบในระบบ ทบก. 3. การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เน้นการใช้ภาพดาวเทียมช่วยตรวจสอบพื้นที่เสียหาย
17 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่
17 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมแนวทางขับเคลื่อน การจัดการศัตรูมันสำปะหลัง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
17 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
16 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมคณะนายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังจันทร์
14 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ณ ห้องประชุมเพชร โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
14 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยนางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่าง กรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับพืช (GAP พืช) ม จังหวัดจันทบุรี
13 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ จังหวัดนครนายก
12 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี เร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้าง/ทำซุุ้มขนาด 4x10 เมตร เพื่อแสดงผลงานตามโครงการ ฯ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน
12 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทางานฝ่ายนิทรรศการ แสดงผลงานและแสดงสินค้าเกษตร ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม
11 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา แนวทางแก้ไขของปี 2562 และแนวทาง
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร การบริหารงาน ปี 2563
11 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจาปี 2562
10 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 2562นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับของหมายเสด็จที่ 6 ในการเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการฯ
10 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นางมัลลิกา ศึกษากิจ และนางสาวอรุณ ฉายารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
10 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
10 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทางานเครือข่าย YSF จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
9 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจาปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนภู่ไท
9 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ สสก.3 รย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
9 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะนักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ(ปีที่2)
6 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะนักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจำปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่
6 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ สสก.3 รย. เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมถวายการต้อนรับและการถวายรายงานผลการ
ดำเนินงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ติดตามงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า OTOP ประจำปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูอาชีพบ้านยายม่อม
5 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายชนินทร์ สุขสาราญ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะ นำทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ จำนวน 10 คน เข้าร่วมสัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปี 2562
5 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย สิทธิมาลัยรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ติดตามเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
5 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเออคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บางพลวงร่วมใจพัฒนา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
3 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการศัตรูพืช ทำหน้าที่ประธานคณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562
3 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่ 2 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
3 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นางสาวธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม "ทบทวนรูปแบบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า"
2 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร และนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เตรียมความพร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางพลวงร่วมใจพัฒนา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องบริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญยัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
31 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 20/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงนโยบาย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่
การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี
30 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม video conference ติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562
30 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วย นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งเป็นการติดตามหลังจากให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร ที่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
30 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และร่วมจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 68 รูป )
28 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก
26 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกปราชญ์เกษตรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 และการคัดเลือกเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือส่งเสริมการยกระดับการผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐอิตาลี
26 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ดำเนินการให้คำแนะนาและเตรียมความพร้อมของเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ปี 2562 (นายชาญชัย อมรบดีรักษ์ ) ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
26 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้แปลงเกษตรผสมผสาน งานชุมนุม ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ให้ความรู้ในด้านเกษตรผสมผสาน
25 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง มอบหมายให้นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง
25 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาบุคลากรนำทีมเจ้าที่สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกันปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักงาน โดยขนย้ายต้นเฟื่องฟ้าบริเวณหน้าเสาธงไปปลูกในเรือนเพราะชำ
25 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการติดป้าย แสดงห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจนตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุข พ.ศ.2561 ข้อ 6 (1) (ก)(ข)(ค)
24 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขตและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 4/2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ
24 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ร่วมประเมินการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่เขตจังหวัดจันทบุรี
23 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เร่งเตรียม ความพร้อมเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสมดีเด่น ระดับประเทศ
23 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสก.3 รย. เข้าร่วมงานชุมนุนยุวเกษตร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 ก.ค.62 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
22 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าสัมมนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
22 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางาน Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2562
22 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ เข้าปฏิบัติงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ ฯ จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศและเตรียมการรับเสด็จฯ
19 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง ประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562 ณโรงเรียนทหารการสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ เข้าปฏิบัติงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ ฯ จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศและเตรียมการรับเสด็จฯ
18 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แนะนำวิธีการในการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก
18 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน และกิจกรรมบนเวที งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมเวทีวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการผลิต สินค้า OTOP เกษตรแปรรูป" ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
15 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
12 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ เข้าปฏิบัติงานแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจ ฯ จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศและเตรียมการรับเสด็จฯ
11 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับประเทศ และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย YSF ภาคตะวันออก ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
11 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
11 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะ ดำเนินการความร่วมมือกับสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (นายชลธี นุ่มหนู และทีมงานศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง) โดยมี นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการขับเคลื่อน
10 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนภาคตะวันออก 9 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมเสวนาพัฒนาศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับประเทศ
10 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย YSF ภาคตะวันออก
10 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวสุนทรี สังกะเพศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจาการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 14
10 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2562
10 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
9 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม และพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักเรียนและชุมชนต้นแบบ พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วน สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียนและคนต้นแบบของชุมชน
9 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชานาญการ เข้าร่วม การสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
8 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมคณะทางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
8 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยองเป็นประธานประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ คัดเลือกจากแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด จาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีผลงานดีเด่นและมีองค์ประกอบผลงานหลัก 5 ด้าน
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ในกิจกรรม การพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นระดับประเทศ ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแสดงสินค้าเกษตร ในการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง มอบหมายให้ผู้ประสานงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม การพิจารณาคัดเลือกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีเด่น (เกษตรตำบลดีเด่น) ปี 2562
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
5 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 นางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
4 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุม video conference และสร้างการรับรู้ ประชุมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
4 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ" ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
3 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2562
3 ก.ค.62
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ
2 ก.ค.62
   
   

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562


*