เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าทีสำนักงานฯ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะฯ เนื่องในพิธีวันที่ระลึก”มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562”
31 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ" ครั้งที่ 2 สำหรับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นางสาวนคร คมกล้า
29 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
29 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ ร่วมเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
27 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการผลิตและการประมาณการผลผลิตผลไม้ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 (ข้อมูลเอกภาพ)
27 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวเชิญเที่ยวงาน Bee Keeping Day ผึ้งจันท์ แฟร์ ...ดูแลกัน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านทุ่งตลาด
27 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการขยายตลาดเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ในงาน One Stop Shopping Expo @ pattaya
22 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางสาวรักษ์สุดา ปาปะขัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยการประชุมดังกล่าวมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร
22 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
22 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวรักษ์สุดา ปาปะขัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายธีรยุทธ พรมีไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดรายการวิทยุ "..รายการบอกข่าวชาวเกษตร.."
21 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ และประสานงานร่วมกับนายชัชวาล ลีลาทรัพย์เลิศ เจ้าหน้าที่ผู้รับงาน Young Smart Farmer สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
21 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของเขต 3 และเขต 9 พร้อมด้วยนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว
21 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดทำแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยสู่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
21 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมสังเกตการณ์ การอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
20 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของเขต 3 และเขต 9 พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี
20 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
20 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ
20 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายศราวุธ จันทรา นางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นางสาวสุนทรี สังกะเพศ ลงพื้นที่เตรียมการ ประสานงาน และวางแผน วางผัง ออกแบบการจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพข้ามถิ่น.
19 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ประธานคณะนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาบุคลากร นางสาวอิสรี เก่งนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เดินทางเพื่อนิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสระแก้ว
14 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562
13 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมชี้แจง และพิจารณาสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 โดยบุคคล ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นเป็นยุวเกษตรกร
12 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมย่อยการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
11 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรแปลงใหญ่ Modern Trade (Tops) และ Makro ร่วมกันจัดทำ MOU จะไม่ซื้อไม่ขายสินค้าด้อยคุณภาพ
8 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ เข้านิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดและระยอง โดยมีประเด็นการนิเทศ 5 ข้อ
6 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันนออก ปี 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 กิจกรรมในโครงการเป็นการสัมมนาให้ความรู้
6 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะคณะนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตรบุคลากร นิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา โดยมีประเด็นการนิเทศ 5 ข้อ
5 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต และงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home
4 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สสก.3 รย. จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต โดยยึดหลักการให้ Young Smart Farmer
1 มี.ค.62
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
27 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
27 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลการผลิตและการประมาณผลผลิตผลไม้ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2562
26 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่ เพื่อประสานงานและเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนเตรียมการจัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพจังหวัดจันทบุรี” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นี้
26 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิเทศงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจะดำเนินการจัดสัมมนาฯ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2562
24 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1
23 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
22 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายสุวิทย์ คำดี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมสวนผลไม้/ล้ง /ห้องเย็น พร้อมพูดคุยหาข้อมูลประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ได้ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
22 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. คณะนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และผู้แทนส่วนกลางจากกองแผนงานและกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
21 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมติดตามนิเทศงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
20 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. คณะนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนายชาตรี บุญนาค ประธานคณะนิเทศงานฯ เข้าติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับส่วนกลางและเขต ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
20 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
19 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง ที่สวนนายมนัส ฮวดจึง และแปลงใหญ่ทุเรียนดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
16 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. คณะนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนายชาตรี บุญนาค ประธานคณะนิเทศฯ เข้านิเทศงานจังหวัดจันทบุรี
14 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงเก็บข้อมูลและพิจารณาพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกในการเตรียมการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ภาคตะวันออก ที่กำหนดจัดในพื้นที่นอกภาคฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
14 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาบุคลากร ลงพื้นที่ ทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
13 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายสราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 ได้ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจ
12 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)
12 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ถอดองค์ความรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ ของ 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชมกรมส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
12 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนางสาวภัทรชนก ฉันท์สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง
11 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายสราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9 ได้ตรวจราชการจังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ กล่าวต้อนรับ และมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นผู้ช่วยตรวจ
11 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2562
11 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสินค้าเกษตร งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
11 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
7 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อประชุมชี้แจง และกำหนดกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
5 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการกล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
4 ก.พ.62
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
31 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
30 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลางและสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายไพรัช หวังดี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
28 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
25 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.มอบหมายให้ นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
25 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.มอบหมายให้กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมข้อมูลพยากรณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปี 2562
25 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ร่วมกันของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
22 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมงานให้บริการเกษตรกรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
22 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ได้เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ระหว่าง วันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
21 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
20 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามนิเทศงานและร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ งานส่งเสริมการเกษตร
17 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ได้มอบหมายให้นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลากร เข้าร่วม workshop ชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 และการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562
15 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.ร่วมกับนายวุฒิชัย ชิณวงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะได้ประชุมหารือกับเกษตรจังหวัดนครนายก เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และรักษาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สสก.3 รย.ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการฯ 5 ศูนย์ ของภาคตะวันออก ทำบุญสำนักงานเขต เพื่อเป็นสิริมงคล รับปีใหม่ 2562 เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปจำนวน 2 คน ย้ายมาจำนวน 3 คน
11 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมกับนายวุฒิชัย ชิณวงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะได้ประชุมหารือกับเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบงานของตราด
10 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย อาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
9 ม.ค.62
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมพบปะเกษตรกร ชาวสวนยางพารา ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
4 ม.ค.62

เดือนมกราคม - มีนาคม 2562


*