เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมเกษตรจังหวัดสระแก้ว เกษตรอำเภอคลองหาด คณะผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกปฏิบัติ การแปรรูปและการบรรจุผลผลิตเกษตรเพื่อการจำหน่ายให้ถูกวิธี ให้กับกลุ่มแม่บ้านและยุวเกษตรกร
26 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับเขต พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มและฝ่ายบริหาร นักวิชาการ เข้าร่วมประชุม เกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดและ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯ อีก 4 ศูนย์ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
25 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ติดตามงานและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สวนสุขภาพพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
24 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้มอบหมายให้นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและคณะ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หลักสูตรศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด ในระหว่าง วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานในการจัดเวทีระดับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยทีมผู้จัด นำทีมโดยนางอุบล มากอง
19 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้เข้าร่วมงาน "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา" ณ บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
19 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายดินและปุ๋ยระดับอำเภอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดประชุมโดยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
18 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ของเขตตรวจที่ 8 และ9 เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของเขตตรวจราชการ ที่ 8 และ 9 ภาคตะวันออก โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะทำงาน
17 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับท่านที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวารินทร์ บุษบรรณ
14 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมประชุมกับส่วนหน้า มีราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทีมงานโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจตระเวรขายแดน ตำรวจภูธร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งจังหวัดและอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.การบินไทย
13 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้ติดตามงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา การป้องกันกาจัดโรคใบด่าง มันสำปะหลัง
12 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเตรียมความพร้อมภายในอาคาร “เกษตรสิริสุข” บริเวณรอบๆ โรงเรียน และได้ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน จานวน 2 หลัง
11 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมเกษตรจังหวัดระยอง/ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่เขต/ สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯได้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง ระยะทาง ศาลากลางจังหวัดระยอง - สวนศรีเมือง ระยะทางไป - กลับ 29 กม. ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
9 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ประจาปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ
8 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานในการประชุมและได้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่องแสงสยาม ช่องเคเบิลทีวี จังหวัดตราด เรื่องการจัดทำข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
7 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer และได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ
5 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมเกษตรจังหวัดระยอง/ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่เขต /สำนักงานเกษตรจังหวัดและ ศูนย์ปฏิบัติการฯได้เข้าร่วมงาน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
5 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมรับคณะกรรมการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นและที่ปรึกษาเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
4 ธ.ค.61
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณพิธีสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
23 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก สสก.3 รย. สนง.เกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ณ สวนเจริญกิจ อำเภอบ้านค่าย
22 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำคณะข้าราชการและลูกข้างจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร
21 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้มอบหมายให้ นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักเกษตรจังหวัดระยอง
19 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมายให้ นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายชนินทร์ สุขสำราญ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุม นิเทศงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชุมแสง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนากลุ่มและเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดกลุ่มแม่บ้านดีเด่นระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
19 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
11 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกันปลูกปอเทือง ตามโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
10 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันกำจัดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
5 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบหมาย ให้ นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
5 ต.ค.61
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ” ณ สวนทุเรียนลุงแกละ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
4 ต.ค.61

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561


*