เดือนมกราคม - มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ประชุมคณะทำงานจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรทั้ง 9 จังหวัด
26 มี.ค..61
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัดหวัดระยอง ได้จัดประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ภายในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
23 มี.ค..61
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. มอบให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 มี.ค..61
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้มอบหมายให้นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมวางแผนการวางระบบ เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ แคทเทเลคอม (CAT Telecom)
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
15 มี.ค..61
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก. 3 ระยอง ได้มอบหมายให้
นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
ร่วมพิธีการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองระยอง มีเกษตรกร
เป้าหมายจากทุกตาบล 200 ราย
15 มี.ค..61
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน " วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 " ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี
22 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยปลัดจังหวัดระยอง นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอปลวกแดง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเวทีชุมชนพร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน
21 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยได้รับการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน จากเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
20 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิเทศระบบส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายชาญยุทธ ภานุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ดร.ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร
19 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
7 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม งานด้านการเกษตรและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สหกรณ์มะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยจังหวัดจันทบุรีนำเสนอ ในประเด็นของมหานครผลไม้การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
6 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในจุดที่ 4 เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ของนางพัดชา บวรสถิต ซึ่งมีพื้นที่ 18 ไร่ โดยมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูล ผลการการดำเนินงาน และแผนการพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทำข้อมูลจุดศึกษาดูงาน ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำศูนย์เรียนรู้การดำเนินการ เกษตรกรรมแบบเกษตรแปลงใหญ่
1 ก.พ..61
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อทำความเข้าใจประเด็นนิเทศงาน และรับทราบ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในแต่ละองค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตร
26 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพพื้นที่แปลงเกษตรประเภทต่างๆ ของเกษตรกร เพื่อวางแผนการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ (เทคโนโลยี 4.0) และศึกษาการจัดทาจุดเรียนรู้ต่างๆ แปลงของเกษตรกร ณ สวนสุภัทราแลนด์
25 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์อัจฉริยะ (ศูนย์ 4.0) อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นที่ 3 แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
24 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
24 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
23 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเกษตรในทุกด้าน เช่น ด้านพืช ด้านประมง ด้านวิชาการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านพัฒนาดิน
18 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
16 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อรายงานผลการประชุมหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ วิเคราะห์ และแก้ไข ร่างข้อตกลงความร่วมมือ(mou) ในการพัฒนาหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตร 4.0
16 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ทั้ง 7 หน่วยงานสู่เกษตร 4.0 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
14 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่ถายทอดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมส่งเสริมกำรเกษตร พร้อมทั้งได้ติดตาม กำกับ เร่งรัด การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ในงานนโยบายที่สำคัญ เช่น การวาดแปลง
13 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมและนางวราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมกับจังหวัดระยองและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (เกษตร 4.0) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน ปี 2561.
13 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ครู นักเรียน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
11 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หน่วง ล่วงพ้น (มารดานายสมชาย ล่วงพ้น พนักงานขับรถ) ณ วัดโขดหิน ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
11 ม.ค..61
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร
10 ม.ค..61

เดือนมกราคม - มีนาคม 2561


*