เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.พร้อมด้วยนายพรหม ยกพล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมภัคดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม
25 ธ.ค..60
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร สู่การปฏิบัติในพื้นที่ และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพืชอัจฉริยะ Plant Doctor ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
21 ธ.ค..ย..60
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วย นายเมธา ถนอมพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษลงพื้นที่นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตาม การดำเนินงาน รวมถึงนำนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามทีมปฏิบัติการเจาะ และฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
21 ธ.ค..ย..60
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วย นายเมธา ถนอมพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายชูชาติ พงษ์ศิลา เกษตรอำเภอศรีราชา และนางกรรณิกา มงคลแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และติดตามผลการดำเนินงาน การกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยการฉีดสารเดมีเข้าต้น
20 ธ.ค..ย..60
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ณ สวนนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
19 ธ.ค..ย..60
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม จากกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้าน ของผู้ใหญ่ทองพูล โฉมสะอาด บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ ๖ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแทนภาคตะวันออก
19 ธ.ค..ย..60
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่จานวน 109 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายถอดความรู้ทางการเกษตรให้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งบริษัทฯ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ
17 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครนายก ผู้บริหารระดับสูงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งบริษัทฯ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
16 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์เรื่องของการผลิตชมพู่ปลอดสารพิษ เพชรคลองหาด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกบ้านไกลนคร อำเภอคลอดหาด จังหวัดสระแก้ว
15 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ทั้งนี้โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ
14 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วยนายอุดม วรัญญูรัตน์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภาคตะวันออก ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2560
8 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (ทุเรียน) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ (มังคุด) และนโยบายการขับเคลื่อนสู่เกษตรแปลงใหญ่ 4.0
7 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเกษตรจังหวัดและผู้แทน 5 จังหวัดภาคตะวันออกที่มี การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ร่วมงานวันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการฉีดสารเคมีเข้าต้น
6 พ.ย..60
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดร่วมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 50 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา การบวงทรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ
21 ต.ค..60
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่าย ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี 2560 และการขับเคลื่อนงานปี 2561 พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agriculture Curve แนะนำการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
19 ต.ค..60
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่าย ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี 2560 และการขับเคลื่อนงานปี 2561 พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agriculture Curve แนะนำการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และ จังหวัดชลบุรี
18 ต.ค..60
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่าย ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี 2560 และการขับเคลื่อนงานปี 2561 พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agriculture Curve แนะนำการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
17 ต.ค..60
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สสก.3 รย. จัดประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อจัดทำเป้าหมายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกของภาคตะวันออก ให้มีความชัดเจน
16 ต.ค..60
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สสก.3 รย. จัดประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อจัดทำเป้าหมายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกของภาคตะวันออก ให้มีความชัดเจน
16 ต.ค..60

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560


*