เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
22 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับงาน ysf ระดับจังหวัด ร่วมสัมมนาคณะทำงานเครือข่าย ysf ภาคตะวันออก
20 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามระบบ e-project
19 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก. 3 ระยอง ได้เรียกตัวพนักงานราชการเข้ามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตาแหนงที่ว่างลง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จานวน 4 คน รวม 5 คน
19 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอมลรุจี เกตุสุริยงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามระบบ e-project ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ
18 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก. 3 ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมและสัมมนา "เทคนิคการเขียนข่าวให้สนุกและการถ่ายภาพให้โดนใจสื่อ" ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 9 จังหวัด
18 ก.ย..60
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะ เดินทางไปยังสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคาสั่ง หัวหน้า คสช,ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
28 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ทำการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยเริ่มดำเนินการสอบตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.
27 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค สสก. 3 ระยอง พร้อมนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร (T&V System) โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม
25 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค สสก. 3 ระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใตร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยืน จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
23 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา
22 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค สสก. 3 ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการติดตามงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามงานประธาน ศพก.ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
15 ส.ค.60
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางนลทวรรณ มากหลาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าทีมตรวจประเมินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2560 ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร ลงพื้นที่ตัดสินคัดเลือก ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

19 ก.ค.60
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางอาภาพร ช่างถม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภาณุพงศ์ ชลชลา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลราพัน อำเภอท่าใหม่ และตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประมง และ ปศุสัตว์
19 ก.ค.60
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 พร้อมคณะหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมการสอบพนักงานราชการ โดยมีผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธาน ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
19 ก.ค.60
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ประชุมเพื่อหาลือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่าย

18 ก.ค.60
เมื่อวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 มอบหมายคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
และการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี และสระแก้ว

17 ก.ค.60

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : 8 ก.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : 30 ส.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : 11 ส.ค.60
คู่มือการปฏิบัติงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" สำหรับเจ้าหน้าที่:8 ส.ค.60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง):1 ส.ค.60
วีดีทัศน์แนะนำสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง: 23 มิ.ย.60
รายการผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าพร้อมจำหน่ายในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" : 23 มิ.ย.60
การจัดงาน งาน Best Fruit Export Gateway ครั้งที่ 1: 12 มิ.ย.60
- กำหนดการจัดงาน
- รายละเอียดการจัดงาน

*