เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Best Fruit Export Gateway ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2560 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมแถลงข่าวมากมาย
13 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 เปิดการอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ ปี 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ศูนย์
13 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ ระดับประเทศ โดยเป็นการประชุมสัญจร ณ บ้านนายอุดม วรัญญูรัฐ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
9 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมต้อนรับนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
7 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ได้มอบปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นพันธุ์พืช และวัสดุในการผลิตเชื้อ ไตรโครเดอร์มา แก่ตัวแทนเกษตรกร จาก 3 ตำบล โดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
7 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4
5 มิ.ย.60
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE ) ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร์รี รีสอร์ต เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยในช่วงเช้าของการสัมมนา นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
13 พ.ค.60
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีพสกนิกรจำนวนมากเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง
11 พ.ค.60
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2560 นำทีมโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ พิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
เขาวังไทร-คลองลึก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

28 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษพร้อมคณะ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีประธานศูนย์เรียนรู้ฯ กรรมการ เครือข่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด

27 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี2560 นำทีมโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ พิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และช่วงบ่าย พิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ จ. นครนายก
27 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ ปี 2560 การปรับปรุงสวนไม้ผล การจัดนิทรรศการและสาธิต และการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร

27 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี2560 นำทีมโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ พิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
26 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ศาลากลาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพิธีถวายราชสักการะ
วันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานนี้
นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ และร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ ดังกล่าวด้วย

25 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรองอธิบดี
24 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมคณะกรรม
การขับเคลื่อนการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี

20 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ซึ่งมีกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากทั้ง 9 จังหวัด ในภาคตะวันออกเข้าร่วมการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

19 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ติดตามและเข้าสังเกตุการณ์คณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุเรียนด้อยคุณภาพของอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นำโดยปลัดอาวุธโส ตารวจ ทหาร อส. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฯ กรมวิชาการเกษตร
4 เม.ย.60
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง องค์ความรู้นักวิชาการไม้ผล ปี 2560 ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออก จำนวน 23 จังหวัด จำนวน 100 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560
4 เม.ย.60

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

การจัดงาน งาน Best Fruit Export Gateway ครั้งที่ 1: 12 มิ.ย.60
- กำหนดการจัดงาน
- รายละเอียดการจัดงาน

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 : 02 มิ.ย.60
รายละเอียดโรงแรม และ ที่พัก ในจังหวัดระยอง : 9 พ.ค.60
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 : 04 พ.ค.60
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้นักวิชาการไม้ผล ปี 2560 : 17 เม.ย.60
- เกณฑ์การตัดสินผลไม้
- เทคนิคการตัดสินการประกวดผลไม้
- เทคโนฯการผลิตทุเรียน
- พื้นฐานการจัดการสวนไม้ผลเขตร้อน
- ฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับทุเรียน

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 : 04 เม.ย.60
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้นักวิชาการไม้ผล ปี 2560 : 17 เม.ย.60
- เกณฑ์การตัดสินผลไม้
- เทคนิคการตัดสินการประกวดผลไม้
- เทคโนฯการผลิตทุเรียน
- พื้นฐานการจัดการสวนไม้ผลเขตร้อน
- ฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับทุเรียน

รายงานพิเศษ : ปฏิบัติการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน : 11 เม.ย.60

*