เดือนมกราคม - มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอบ้านค่าย และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
20 มี.ค.60
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม(เดิม) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษา ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF)
20 มี.ค.60
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทั้ง 9 จังหวัด
20 มี.ค.60
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-17.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม
หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณางานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 งาน
23 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เปิดการสัมมนาองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
23 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เปิดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขต (ข.2) โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นการ
บูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
15 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ 1/2560
6 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังประเด็นเรื่องการบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ดำเนินการ ผ่านระบบ VDO conference
1 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังประเด็นเรื่องการประกวดแปลงใหญ่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
1 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการผลิตไม้ผลและประมาณผลผลิตผลไม้ ภาคตะวันออกครั้งที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการสินค้าเกษตร และทั้งเกษตรจังหวัด
1 ก.พ.60
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์
31 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง จัดประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
30 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
30 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ได้ร่วมต้อนรับ นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานโครงการตามแผน ตรวจราชการ
27 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดการประชุมกำหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ระดับเขต ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
26 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2560
17 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร (training and visit system) แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้จังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่อง โดยระบบส่งเสริมการเกษตร (training and visit system)
16 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.12 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เปิดการอบรมเกษตรกร เรื่อง การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
16 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
11 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน
11 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
9 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีมอบปัจจัย การผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายดิเรก ตนพะยอม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต3,9 เป็นประธาน
6 ม.ค.60
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมทำบุญปีใหม่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานจอดรถ กรมส่งเสริมการเกษตร
4 ม.ค.60

*