เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับทั้งจังหวัด อำเภอ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการ
6 ธ.ค.59
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยองร่วมงานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว
5 ธ.ค.59
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 โดยได้รับเกียรติจากนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 9 ในฐานะประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม
29 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์การออกดอกติดผล กำหนดแนวทาง วิธีการจัดทำข้อมูลการผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2560
29 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง
ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการและแผนการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
27 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ มากหลาย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
24 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมงานเปิดนิทรรศการ "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
24 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมพิธีเปิดงานชลบุรีแฟร์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยในพิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน
24 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ภาคตะวันออกประจำปี 2560 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง นำข้าราชการ พนักงานราชการ ดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"
22 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภาคตะวันออก ชุดวิชา การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก โดยมีเรื่องพิจารณาแนวคิด การจัดทำบทเรียน
22 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พบปะและให้ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร แก่ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นส์ซิตี้ ระยอง
21 พ.ย.59
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร
นางสาววรนุช สีแดง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวนคร คมกล้า ตัวแทนจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
10 ต.ค.59
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.3 ระยองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2559
7 ต.ค.59
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการทำงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6 ต.ค.59
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร ผอ. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผอ.ศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคตะวันออก ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับตำแหน่งใหม่
6 ต.ค.59

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งที่ 1/2560 8 ธ.ค.59
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
- แผนการผลิตพืชรายแปลง (Individual Farm Production Plan - IFPP)
- การนำ Agri – Map มาใช้ประโยชน์

ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2559 : 12 ต.ค.59

*