0
 
เดือนเมษายน - เมษายน 2559
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายโดย นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ติดตามงานการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ Zoning ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 พ.ค.59
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงานทุเรียนคุณภาพดีที่ภาคตะวันออก “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพ ปี 2559” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม นิวแทรเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม มาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
11 พ.ค.59
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานหรือโครงการตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่ตำบลสำนักท้อนและตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัด ตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ
ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านหนองตะเคียน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
28 เม.ย..59
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานหรือโครงการตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในช่วงเช้าเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งงาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา า
27 เม.ย..59
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 เม.ย..59

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2559 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
(download)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (download)

*