0
 
เดือนมกราคม - มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีนายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเชิงพื้นที่ในระดับเขตเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิต 9 จังหวัดภาคตะวันออก
29 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายพุทธินันท์ บูรณะนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติ การกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมการประชุมติดตามงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ โรงแรมมนตรีโฮเต็ล จังหวัดชัยนาท
24 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต ร่วมเวทีสัญจรการพัฒนาและสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๙ ณ บ้านกอเห็ด อ.เมือง จ. ชลบุรี จัดโดยเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดชลบุรี
21 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สสก.3 ระยอง นำโดยนางอุบล มากอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให้เกียรติมอบป้ายประชาสัมพันธ์การทดลองระบบเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร หลักสูตร ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 สสก.3 ระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
14 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานหรือโครงการตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นประธานประชุมเพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
10 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สสก.3 ระยอง นำโดยนางอุบล มากอง รักษาราชการแทน ผอ.สสก.3 ระยองให้เกียรติมอบป้ายประชาสัมพันธ์การทดลองระบบเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร หลักสูตร ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางทิพย์รัตน์ แสงพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.3 ระยอง ติดตามงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
8 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามงานหรือโครงการตามแผนการตรวจราชการ โดยมีนางอุบล มากอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมติดตามงาน
7 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต และนางวิภาพร สงวนดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นทีมวิทยากรในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ ๒-๓
2 มี.ค.59
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุบล มากอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการติดตามงานหรือโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย
26 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด
26 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้
25 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ
24 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต ร่วมกับผู้แทน Young Smart Farmer ภาคตะวันออก ลงพื้นที่ติดต่อวิทยากรและสถานที่เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออก
23 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย ผอ.อุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะ ออกติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในช่วงเช้าเข้ารับฟังบรรยายสรุปจากทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 ก.พ.59
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต เข้าร่วมเวที การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 ก.พ.59
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สสก.3 ระยอง จัดประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
19 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.3 ระยอง ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขต เข้าร่วมเวที การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ ๑ ณ วังขอนชาเลย์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
13 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง) ภาคตะวันออก ปี 2559 โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานการประชุม
11 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว และ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง
7 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
6 ม.ค.59
เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมแม่พิมพ์ รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
6 ม.ค.59

เดือนมกราคม - มีนาคม 2559

รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ ๑ (download1),(download2) 11 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์มาตราการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (download1),(download2) 11 ม.ค. 59

*