เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางอรุณ. ศรีคำแหง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์"
23 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงานเปิดตัว (kick off) มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
22 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร,นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน สร้างวิทยากรหลัก ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
18 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Qgis ในงาน Zoning ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
18 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหาน้ำเค็ม ปี 2559 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 5 ชั้น 5 อาคาร 1
18 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
17 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 15- 17 ธันวาคม 2558 กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอร์จ จังหวัดจันทบุรี
17 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
16 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Qgis ในงาน Zoning ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
16 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ กองงานฯ กรมฯ วนง.กษจ.จบ.ติดตามงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
16 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานกรรมการคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559
14 ธ.ค.58

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558