เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายเมธา ถนอมพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
26 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะติดตามและประเมินผลโครงการสร้างรายได้ฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับคณะฯ นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
26 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานธุรการระดับอำเภอ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
26 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมยางพารา
25 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกรและYSF ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
25 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง หารือเตรียมการจัดทำสวนป่าสมุนไพรในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
24 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนบ้านเทวินทร์สมุนไพร อ.เมือง จ.ระยอง
24 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ
22 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางวิภาพร สงวนดี นักทรัพยากรปฏิบัติการ และนายเดชา ถาแสง นักทรัพยากรปฏิบัติการ ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการระดับอำเภอด้านการเงินบัญชี
21 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางนลทวรรณ มากหลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
20 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายชนินทร์ สุขสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการและนางสาววันทิตา วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมหารือแนวทางการใช้งานศูนย์ข้อมูลระดับเขตและระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
20 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
20 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
20 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร(3ก)
19 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
19 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรม 5 ส. วัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
19 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับงานอกม.
18 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็น วิทยากร เรื่อง ASEAN GAP ในการอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
18 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย ณ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
18 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัยและการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดพืชผักภาคตะวันออก ปี 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
17 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม"ปั่นเพื่อแม่"ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike For Mom" จังหวัดระยอง
16 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง สำรวจเตรียมนำพื้นที่ด้านหลัง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดทำ"สวนป่าสมุนไพร" เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
15 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 ศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษหนองศาลา 52 ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
14 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 เยี่ยมดูงานตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ราชบุรี
14 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 ดูงานการแปรรูปมะพร้าว
14 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมถ่ายทำรายการ เพื่อนเกษตร ทีวีช่อง7 เรื่องแตนเบียนหนอนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรีและศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตาบล
13 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดระยอง ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง
12 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ณ สวนศรีเมือง จ.ระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
12 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรอง GAP พืช ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
11 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
11 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่านอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
10 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมการจัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นี้
10 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และข้าราชการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามและถอดบทเรียน Smart Office ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
10 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
9 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่จาก ระยอง จันทบุรี ตราด ศึกษาดูงานระบบและวิธีปฏิบัติการประมูลมังคุด ณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
9 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมชมและตรวจการดำเนินงานตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
7 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตลาดเกษตรกรต้นแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร
7 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน
6 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์
6 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเสวนาหัวข้อ"การออกแบบองค์กรแห่งความสุข" ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)กรุงเทพฯ
5 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือเตรียมงานจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
4 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมสวนนายสุนทร ราชวัฒน์ สวนผลไม้ปลอดสารเคมี ณ ม.8 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง สวนสุนทร ราชวัฒน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่
4 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนยายดา หมู่ที่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยพบปะพูดคุยกับนางบุญชื่น โพธิ์แก้ว ประธาน
4 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามการจัดตลาดเกษตรกรและให้คำแนะนำ
4 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์นำสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปแสดงที่ประเทศจีน
3 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และอบรมผู้จัดการแปลงโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ 2
3 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก
3 ส.ค.58
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2558
29 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
29 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ออกติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตำบลหมอนทอง และตำบลดอนเกาะกา อ.บางน้้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลโครงการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ของนายวิเชียร ศรแก้ว หมู่ 8 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีเกษตรอำเภอเขาพระ
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อยแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองเข้าร่วมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศ
28 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
27 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
27 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการและงานกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
27 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแลง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
27 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
27 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานีตรวจสอบอากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
24 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์การปลูกข้าว อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ได้พบปะกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การปลูกข้าว
24 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
22 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นำโดยนายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรอาเภอแกลง จังหวัดระยอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
22 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
21 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
21 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ สสข.3 ระยอง โดยมีนายวิทยา พลเยี่ยม
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการเกษตรร่วมใจ
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
หลักสูตร ภาษากัมพูชาเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าอบรมผู้จัดการตลาดเกษตรกร
20 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมสัมมนาระบบช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา
19 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มแระสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8
17 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตามนิเทศงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
17 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด
17 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร
17 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2558
17 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการประชุม
16 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
15 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมโครงการชุมชนต้นแบบเกษตรสีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
15 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานส่งเสริมการเกษตร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก
15 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ม.6 ตาบลหนองขาม
14 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 ประชุมสรุปผลงาน และตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
13 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2
13 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ณ ม.6 ตำบลวังเย็น
13 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 ก.ค.58
ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2558 นายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการร่วมกับคณะทำงานกรมส่งเสริมการเกษตร ออกบูทนาผลไม้ไทยไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวเวียดนาม
10 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 1 ตำบลน้ำเย็น
10 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2558
10 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับ ดูแลและปฏิบัติตามตัวชี้วัดและคำรับรองตามการปฏิบัติราชการ ปี 2558 ครั้งที่ 1 /2558
10 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุม Conference แนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
9 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเสวนาการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรอาเซียน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ
9 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง "ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร" ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
9 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และนางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
9 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี นายเมธา ถนอมพันธุ์
9 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ฯ
8 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายพรหม ยกพล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง นายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี
8 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองให้เข้าร่วม
7 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ติดตามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 2
7 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายเมธา ถนอมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน hydroponics ที่ห้องประชุมชั้น 3
7 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
6 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข.3 จ.ระยอง ร่วมประชุม เรื่องการจัดทำ Road Map HRD ผ่านระบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร(Video conference) ระหว่าง ปี 2559-2563
3 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายศราวุธ จันทรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือการดูแลผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมความพร้อมการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ร่วมกับ
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2558
2 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นางสาวรังรอง วงศ์เดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2
1 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอธิวัตน์ มากบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงาน
1 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 9 เป็นประธานฯพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 58
1 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขตที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้าหนองค้อ อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี มีนายเฉลิมชาติ นันตสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
1 ก.ค.58
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.
1 ก.ค.58

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558