เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล จารุพงศ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร (Farmer Market ) ณ ลานอเนกประสงค์
ข้างศาลหลักเมือง ตำบลปากน้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

14 พ.. 57
เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยองเป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย

15 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่
6 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยองเป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย

28 ต.ค. 57
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะติดตามงาน ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ปี 2557

30 ต.. 57
เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการสัมมนาถอดและ
สังเคราะห์องค์ความรู้การผลิตเงาะนอกฤดูภาคตะวันออก ณ บ้านปู รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
16 ต.ค. 57
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ของข้าราชการ/ลูกจ้าง ครั้งที่1 /2558
14 ต.ค. 57
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน
29 ก.ย. 57
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยองจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด ต้นทุนการผลิตภาคตะวันออก ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
17 ก.ย. 57

 

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557 ( หน้า <<1>>,<<2>>,<<3>>): :17 ต.ค.57