เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่11 /2557 (ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของ คสช.)..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2557
ณ โรงแรมสตาร์..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด
ปี 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน 2557 ณ อาคาร 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่10..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้
ู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออก) ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 5 ศูนย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ผลยืนต้น ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยองเป็นประธานการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และกำหนดแนวทางการบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง..รายละเอียด.. 21 .. 57
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก..รายละเอียด.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมสถานที่และกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ระดับหมู่บ้าน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้าง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 /2557
..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 จังหวัดระยอง จัดงาน “Meet the Press and Friend ” ปี 2557 ภาคตะวันออก ณ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4..รายละเอียด..
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่3
จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
คืนความสุขให้ชาวนา ..รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557