เมื่อวันที่ 17– 18 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3
จังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ปี 2557
18 ก..57
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
17 ก.. 57
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3
จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ MRCF ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3
16 ก.. 57
เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยองจัดฝึกอบรมการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร ระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วยกระบวนการวิจัยในงานประจำ(R2R)

10 ก.. 57
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร เขตภาคตะวันออก
1ก.. 57
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร (VDO Conference) ครั้งที่ 6/2557
1ก.. 57
เมื่อวันที่ 12-13 และ 18-20 มิถุนายน 2557
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต เขตที่ 3 ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ในเขตที่ 3
ภาคตะวันออก
30 มิ.. 57
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
25 มิ.. 57
เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง และคณะ ออกติดตามงานส่งเสริมการเกษตรและขับเคลื่อนนโยบาย MRCF ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
13 มิ.. 57
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ในการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
6 มิ.. 57
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประเภทผู้เป็นเกษตรกรระดับเขต ประจำปี 2557
27 พ.ค. 57
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557
23 พ.ค. 57
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทางานโครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน(Hydroponics)
22 พ.ค.57
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 / 2557

เมื่อวันที่ 21 – 24 เมษายน 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพวิทยากรของแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ด้านเคหกิจเกษตร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการประกอบอาชีพทาง
การเกษตร และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และจันทบุรี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 สสข.3 จังหวัดระยอง นำโดย
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพภาคตะวันออก
ปี 2557

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ นางสาวเบญจวรรณ
อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นายนเรศ
ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าว
“ทุเรียนดีมีที่ภาคตะวันออก”