เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี
....ดูเพิ่มเติม.... .
18 .. 56
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง กำหนดจัดอบรมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการใช้ภาษากัมพูชา ให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาค ตะวันออก วันที่ 2 – 26 สิงหาคม 2556 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ....ดูเพิ่มเติม.... .
10 ก.. 56
เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2556 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ภาคตะวันออก (RW) ครั้งที่ ๒/2556 ณ ห้องจันทร์สุดา
โรงแรมสตาร์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
....ดูเพิ่มเติม.... .5
.. 56
เมื่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557
....ดูเพิ่มเติม.... .
28.. 56
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
....ดูเพิ่มเติม.... .
22.. 56
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วม (MOU) โครงการศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดระยอง และให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
....ดูเพิ่มเติม.... .
22.. 56
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ....ดูเพิ่มเติม.... .22.. 56
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นางอุบล มากอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการรักษาการใน ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พลเยี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นายภาณุภพ ใบเจริญ นายช่างศิลป์ชํานาญงาน และนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ไปร่วม เป็นกําลังใจให้แก่ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด จังหวัดตราด
....ดูเพิ่มเติม.... .
2.. 56
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบบริหารจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช)
คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2556
....ดูเพิ่มเติม.... .
2.. 56
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สสข. 3 ระยอง จัดอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องพิมพ์ Passbook ในการ
พิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร” ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
....ดูเพิ่มเติม.... .1 ส .. 56
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556
โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
....ดูเพิ่มเติม.... .
1 ส .. 56
เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเชิงระบบโดยกระบวนการวิจัยในงานประจํา (R2R) ครั้งที่ 2
ประจําปี 2556 ณ หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จ.ระยอง ....ดูเพิ่มเติม....
.
20 ก .. 56
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดการประชุม
เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ....ดูเพิ่มเติม....
.
20 ก .. 56

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 : 28 ส.ค. 56
ผลการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง ประจำปี 2556
: 20 ส.ค. 56

การจัดอบรมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการใช้ภาษากัมพูชา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง
: 7 ส.ค. 56

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประกวดเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง ประจำปี 2556 รอบที่ 1
: 10 ก.ค. 56