เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สสข.3 ระยอง จัดประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการเกษตร ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
....ดูเพิ่มเติม.... .
26 มิ.. 56
เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่
ภาคตะวันออก ” โดยนําผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดจันทบุรี มาประชาสัมพันธ์ และจัดจําหน่าย
ให้กับพี่น้องชาว จ.อุบลราชธานี ....ดูเพิ่มเติม.... ..
26 มิ.. 56
สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดําเนินการออกประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับเขต ปี 2556 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เพื่อตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จํานวน 9 จังหวัด
....ดูเพิ่มเติม.... .
25 มิ.. 56
เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดงาน “เทศกาลผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก” โดยนำผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ในจังหวัดระยอง มาประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องชาว จังหวัดมุกดาหาร ....ดูเพิ่มเติม.... ..18 มิ.. 56
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สสข. 3 ระยอง จัดการประชุม ปรับปรุงข้อมูลเอกภาพผลไม้ภาคตะวันออก
ณ ห้องประชุม สสข. 3 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 ชลบุรี สสข.3 ระยอง ....ดูเพิ่มเติม.... .
12 มิ.. 56
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นําโดย นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม
สสข. 3 ระยอง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ผลไม้เนื่องในงาน“วันเกษตรปราจีนบุรี ”ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (เก่า) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ....ดูเพิ่มเติม.... ..
10
มิ.. 56
เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ” โดยนําผลไม้คุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดระยอง มาประชาสัมพันธ์ และจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องชาว
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ
....ดูเพิ่มเติม.... .
10 มิ.. 56
ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2556 ที่ผ่าน มา คณะกรรมการ คัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
ระดับเขตภาคตะวันออก นําทีมโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง ออกพิจารณาผลงานสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสระแก้วเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็น สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น
ระดับเขตประจําปี 2556 ....ดูเพิ่มเติม.... ..
10 มิ.. 56
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และ 3-4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกเกษตร ตําบล ดีเด่นระดับเขตนําโดย นาย วิทยา พลเยี่ยม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายนภศักดิ์ ทองชาติ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ นายชนินทร์ สุขสําราญ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ....ดูเพิ่มเติม.... .
4 มิ.. 56
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง และคณะผู้บริหาร สสข. 3 ระยอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 4/2556
ผ่านระบบ VDO conference

....ดูเพิ่มเติม....
.
.31 พ .. 56
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายมนตรี กล้าขาย
ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ออกตรวจผลงาน ของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่สอง ในพื้นที่
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ....ดูเพิ่มเติม.... .
30 พ .. 56
เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “ผลไม้ไทย
ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก จาก จันทบุรี สู่ นครสวรรค์” โดยนำผลไม้คุณภาพดีของ เกษตรกรผู้ผลิต
ในจังหวัดจันทบุรี มาประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์

....ดูเพิ่มเติม....
.
.29 พ .. 56
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม ....ดูเพิ่มเติม.... ..16 พ .. 56
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จ.ระยอง เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร....ดูเพิ่มเติม....
14 พ .ค. 56
เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2556 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี นายวิทยา พลเยี่ยม
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข. 3 ระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดฯ....ดูเพิ่มเติม....
3 พ .. 56
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สสข. 3 จังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชน
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงาน เกษตรจังหวัดระยองเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556 โดยนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขต 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการประชุมฯ
....ดูเพิ่มเติม....29 เม.. 56
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
และถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556......ดูเพิ่มเติม.....
29 เม.. 56
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 สสข.3 จ.ระยอง ได้จัดพิธีรดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่  3  จังหวัด  และผู้ใหญ่ของหน่วยงาน เนื่องในงาน วันสงกรานต์ ประจำปี  2556  โดยมีข้าราชการของ  สสข.3 ระยอง  สำนักงานเกษตรจังหวัด  9  จังหวัด  และศูนย์ปฏิบัติการ  5  ศูนย์  เข้าร่วมรดน้ำขอพรฯ
22 เม.. 56
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 สสข.3 จ.ระยอง จัดประชุมเพื่อเตรียมการติดตามโครงการสำมะโนการเกษตร
ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม
18 เม.. 56
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 สสข.3 จ.ระยอง จัดประชุมอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชิตร
ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จ.ระยอง เป็นประธานในการประชุม

18 เม.. 56
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้าง"ห้องสมุดส่งเสริม การเกษตรนุสรณ์" ณ วัดหนองโค้ง
ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
11 เม.. 56
เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2556 คณะติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2556 ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ออกติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ของ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2556
ตามเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเขตตรวจฯที่ 3

6 เม.. 56

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556