เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายมนู  โป้สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ออกทำการตรวจคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2555 สาขาอาชีพทำสวน นายสมชาย บุญ-ก่อเกื้อ เกษตรกรดีเด่น ฯ ระดับเขต ณ ตำบลบ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
24 ธ.ค. 55
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมพิจารณา แนวทางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม สสข.3 จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดรูปแบบ เนื้อหา ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต โดยมี นายวิทยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม 12 ธ.ค. 55
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 255 5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดยนายมนตรี กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม พร้อมข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 และถวายสัตย์ปฏิญาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี 7 ธ.ค. 55
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 255 5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่สำนักงานฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 7 ธ.ค. 55
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สสข. 3 จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พร้อมทั้งศึกษาดูงานจากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการผลิตไม้ผลในจังหวัดตราดด้วย 3 .. 55
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง เป็นประธานในการพิจารณาการรับรองและการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
25
.. 55
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2555
ณ วัดตันตยาภิรม อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี สสข. 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข 3 ระยอง พร้อมคณะข้าราชการ สสข.3 ระยอง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมพิธีฯ
13 .. 55
เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการประจำปี 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ในการดำเนินการจัดสัมมนา สสข. 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการจาก สสข.3 ระยอง เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออก เข้าร่วมในการสัมมนา
13
.. 55
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ข้าราชการ สสข. 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 45 ปี
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร
22 .. 55
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 คณะข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
นำโดย นายมนตรี กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง
22 .. 55
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีการมอบสมุด ทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 04 .. 55
เมื่อวันที่ 17 กันยายน - 2 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่ของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข.3 จังหวัดระยอง นำโดย
นายวิทยา พลเยี่ยม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ร่วมดำเนินการติดตาม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา 04 .. 55