เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดการประชุมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะการบริหารงานโครงการของ เกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรม ส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2555 ณ โรงแรมสตาร ์
จังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
24 .. 55

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2555”ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยผู้เข้า ร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในเขต ภาคตะวันออก 24 .. 55

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 สสข. 3 จังหวัดระยอง ได้จัดประชุมเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี และโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/55 ณ ห้องประชุม สสข.3 จังหวัดระยอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของภาคตะวันออก ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายและผู้ประสานงานประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดของ สสข.3 จังหวัดระยอง 06 .. 55

เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สสข. 3 จังหวัดระยอง จัดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร”ณ หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ. ระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข. ๓ ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวนี้ มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก ๙ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรมกว่า ๕๐ คน  29 ส.ค. 55

เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555 สสข.3 จังหวัดระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2555 ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ในเขตภาคตะวันออก 14 .ค. 55

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2555 โดยมี นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ณ บึงจำรุงเล็ก หมู่ที่ 3 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
1 .ค. 55

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 สสข.3 ระยอง ได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ของผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 50 คน ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
1
.ค. 55

ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ” ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี สสข.3 ระยอง ได้ส่งนายสราวุฒิ พูลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาฯ
28 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาสสข.3 ระยอง โดย นายสามารถ ชื่นวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออก จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
25 ก.ค. 55

ในวันที่ 19 กรกฎาคม  2555  สสข.3 ระยอง จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการป้องกันกำจัด
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดระยอง
21 ก.ค. 55

สสข.3 จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน”ณ ห้องประชุม สสข. 3 ระยอง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเงิน และพัสดุ จาก ๙ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 20 คน  18 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สสข. 3 จังหวัดระยอง นำโดย
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และตัวแทนเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ทัศนะศึกษาเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี บริษัท เพชรวิเชียรการเกษตร จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
18 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 สสข. 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมการบริหารจัดการผลไม้และการจัดทำข้อมูลเอกภาพ
ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินการจัดการบริหารผลไม้ ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม สสข. 3 ระยอง โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก และ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมโดยมีนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม
13 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2555 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2555 เพื่อตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 4 จังหวัด ในการนี้ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี  11 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2555 สสข. 3 จังหวัดระยอง ได้จัดการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร วิทยากรปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก ปี 2555 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก 7 จังหวัดภาคตะวันออก
รวม 20 คน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร โดย ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4
  9 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นายมนตรี กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรด ในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดปี 2555 การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   5 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจการเกษตร” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรจาก 9 จังหวัดเขต ภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้าร่วมในการอบรมกว่า 40 คน
  4 ก.ค. 55

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นายสามารถ ชื่นวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ปี 2555 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 3 ก.ค. 55
เมื่อวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงานชุมชุม
ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออก ประจำปี 2555 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมฯ
  2 ก.ค. 55