เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน 2555 นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุม เกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ณ ห้องสินสมุทร 1
โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข 3 ระยองและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ
  29 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สนง.กษจ. ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมครูเกษตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา   28 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง จัดประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขตประจำปี 2555 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   18 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555 คณะติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2555
ของ สสข.3 จังหวัดระยอง ได้ออกติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ของ ๙ จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2555
  16 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 สสข.3 จังหวัดระยองจัดประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบประเมิน
ผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง เป็นประธานใน
การประชุม
 7 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 สสข.3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการ คัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่นและเกษตรอำเภอดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และห้องประชุมกลุ่มวิชาการ และฝึกอบรม สสข.3 จังหวัดระยอง โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอจาก 9 จังหวัดเขตภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือก 7 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 จังหวัดระยอง จัดประชุม สำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 7/2555 โดยมี
นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยองเป็น ประธานในการประชุม คณะข้าราชการและลูกจ้าง สสข.3 ระยอง เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
  6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สสข.3 จังหวัดระยองจัดการ ประชุมเพื่อเตรียมงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขตภาค
ตะวันออก ประจำปี 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตร จังหวัด ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยองเป็น ประธานใน การประชุม ซึ่งงานชุมนุม ยุวเกษตรกรรับเขตภาคตะวันออก ปี 2555 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18-21 มิถุนายน 2555 ณ กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  6 มิ.ย. 55
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง และนายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดจุดดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกระจายผลไม้ คุณภาพผ่านกลไกปั๊มน้ำมัน ณ  ปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง และ นายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด ร่วมในงานแถลงข่าว โครงการ CSR นำร่องเครือข่ายกระจายผลไม้คุณภาพผ่านกลไลธุรกิจ โรงแรมภาคตะวันออก จ.ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม
  6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สสข.3 ระยอง และ สนง.เกษตรจังหวัดระยอง นำผลไม้คุณภาพดีจาก จ.ระยอง ไปจำหน่ายในงาน "ผลไม้ไทย ผลไม้ดี มีที่ภาคตะวันออก ปี2555 "  
ณ ห้างบางลำพู จ.ขอนแก่น โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง ให้เกียรติตรวจเยี่ยมงาน
  6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง และนายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด ร่วมพิธี เปิดจุดดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการกระจายผลไม้ คุณภาพผ่านกลไกปั๊มน้ำมัน ณ  ปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง และ นายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด ร่วมในงานแถลงข่าว โครงการ CSR นำร่องเครือข่ายกระจายผลไม้คุณภาพผ่านกลไลธุรกิจ โรงแรมภาคตะวันออก จ.ระยอง จันทบุรี และตราดร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่   6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการ เกษตร "ผลไม้ไทย ผลไม้ดี มีที่ภาคตะวันออก" นำผลไม้คุณภาพ ดีจาก จ.ตราด มาจำหน่าย โดยมีนางสุภาพร พิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ   6 มิ.ย. 55

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเพิธีเปิดงาน
"ผลไม้ไทย  ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก  ปี  2555  จันทบุรีสู่ภูเก็ต" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
  29 พ.ค. 55

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 จังหวัดระยอง ร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน โครงการเรียนรู้ การบริหาร จัดการและแก้ไขปัญหาผลไม้ แบบบูรณาการของ คณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร ภาคตะวันออก สู่ภาคเหนือ ปี 2555 ณ โรงแรม อีสเทอร์น โฮเทล จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี   23 พ.ค. 55

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สสข.3 เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการ เกษตรพร้อมทั้ง มอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับ เกษตรอำเภอดีเด่นระดับ ประเทศ เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับประเทศ และ เคหกิจเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   23 พ.ค. 55

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 55  ที่ผ่านมา นายมนตรี  กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สสข.3 ระยอง
เป็นผู้แทน ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานคลินิก เกษตรเคลื่อนที่วนพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดสิทธิสามัคคี ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี
  23 พ.ค. 55

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้จังหวัดจันทบุรีประท้วง เนื่องจากราคาผลไม้ตกต่ำ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
นายสังคม ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
23 พ.ค. 55

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 55  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานในการเปิด
สัมมนา
การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  ปี 2555 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น  5
และ
คณะผู้รับผิดชอบการติดตามงานฯ
ของ สขข.3 ระยอง นำโดย นายวิทยา พลเยี่ยม ผอ.กยส. ได้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯในการนี้ด้วย 
  19 พ.ค. 55

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเป็นประธานเปิดงาน
รณรงค์การใช้สารธรรมชาติ(บิวเวอร์เรีย)ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 พ.ค. 55

ในวันที่ 8 พ.ค. 55  สสข.3 ระยอง  โดยนายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง  พร้อมด้วยนายมานะ  บุญระมี
เกษตรจังหวัดตราด และคณะ ได้เข้าร่วม ในพิธีเจรจาความร่วมมือเครือข่ายการกระจายผลไม้ ้ ปี 2555
ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตราด โดยนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเจรจาฯดังกล่าว
  14 พ.ค. 55

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
และคณะบุคลากรฯ  เข้าร่วมถวายราชสดุดี  เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

5 พ.ค. 55

ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 55  สสข.3 ระยอง ได้จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ  สสข.3 ระยอง และศูนย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง โดย  นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์  ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
  1 พ.ค. 55

ในวันที่ 30 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และนายสังคม
ประเสริฐเตชาโต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2555
ผ่านทางระบบอินทราเน็ต(Ssnet) ณ สสข.3 ระยอง
1 พ.ค. 55

วันที่ 22 - 24 เมษายน 2555  นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สสข.3 ระยอง และคณะ 
เดินทางไปดูสถานที่และติดต่อวิทยากร  เพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรมวิทยากรปาล์มน้ำมัน ปี 2555

ณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดกระบี่   27 เม.ย. 55

ในวันที่ 25 เมษายน 2555 นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
และคณะ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
21 เม.ย. 55

วันที่ 24 เมษายน 2555  นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง เข้าร่วมสัมมนา
" ความร่วมมือในการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ " ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง

  25 เม.ย. 55

ในวันที่ 24 เมษายน 2555 นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ร่วมบรรยายในการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
25 เม.ย. 55

วันที่ 22 เมษายน 2555  คณะข้าราชการ  สสข.3 ระยอง นำโดยนายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง
เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีก่อสร้างอาคารเรียน ณ จังหวัดชุมพร

25 เม.ย. 55

วันที่ 21 - 22 เมษายน 2555 คณะข้าราชการ  สสข.3 นำโดยนายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การติดตามเร่งรัด การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 "
ณ จังหวัดชุมพร
25 เม.ย. 55

ในวันที่ 19 เมษายน 2555 นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการ " รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร " ณ  จังหวัดระยอง
21 เม.ย. 55

วันที่ 18 เมษายน 2555  ข้าราชการ  และลูกจ้าง  ของ สสข. 3 ศูนย์ปฏิบัติการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ
ร่วมรดน้ำ ขอพร นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์  ผอ. สสข.3 ระยอง เนื่องใน วันสงกรานต์ 2555

21 เม.ย. 55

วันที่ 12 เมษายน 2555 นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ร่วมงาน " สงกรานต์สมานสามัคคี สืบสานประเพณีไทย 2555 "  เพื่อรดน้ำขอพร นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และผู้บริหารระดับสูง
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
21 เม.ย. 55

วันที่  10 เมษายน 2555  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง เปิดการประชุม
เชิงวิชาการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต
21 เม.ย. 55

วันที่ 5 เมษายน 2555 นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี  2555 ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
5 เม.ย. 55

ระหว่างวันที่  28 - 29  มีนาคม  ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์  ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
4 เม.ย. 55

การขึ้นทะเบียน "ชาวนา" ปี 2554/55 "รอบ 2" สู่โครงการรับจำนำ

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

สถาบันเกษตราธิการ ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดการบรรยาย จำนวน 5 หลักสูตร 31 พ.ค. 55
ประกาศรายชื่อ เกษตรกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ”25 พ.ค. 55
แม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกรภาคตะวันออก ประจำปี 2555 23 พ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสพ.ชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 เดือนเมษายน 2555 16 พ.ค. 55
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งานเครื่อง GPS รุ่น Oregon 550 Thai : 13 พ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสพ.ชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนมีนาคม 2555 : 10 พ.ค. 55
เอกสารประกอบการอบรมเว็บไซต์(30 เม.ย. - 1 พ.ค. 55) : 10 พ.ค. 55
แจ้งเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นวันที่ 14 พ.ค. 55 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  : 2 พ.ค. 55

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ : 1 พ.ค. 55