เดือนมกราคม - มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายอนันต์  ลิลา  รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
เป็นประธานในการสัมมนาบูรณาการ แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก  ปี  ๒๕๕๕ 
ณ  โรงแรมสตาร์  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
30 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา คณะข้าราชการ และพนักงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  ๓  จังหวัดระยอง และหน่วยงานในเขตภาคตะวันออก  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ  นายชูสิทธิ์  นายอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ณ  วัดป่าประดู่  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
    30 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2555
ณ โรงแรมโกลด์เด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
27 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัดระยอง  ได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดมะพร้าวน้ำหอมในงาน"งานประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้  และผลผลิตทางการเกษตร
ของดีเมืองปากน้ำ ปี 2555 " จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
  26 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร จัด "การสัมมนาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้อย่างยั่งยืน"
ณ โรงแรง เคพีแกรนด์ จันทบุรี โดยมีนายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน
และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ  ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ 20 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2555 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ออกติดตามการดำเนินงาน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 2 ณ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
  19 มี.ค.55

ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ
ประเทศไทย จำกัด ได้จัดฝึกอบรม"การใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ในงานส่งเสริม
การเกษตร" ในเขตภาคตะวันออก รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
19 มี.ค.55

ในระหว่างวันที่ 5-6 และ 8-9 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ของสสข.3 ระยอง ประกอบด้วย
นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ น.ส.นคร คมกล้า นวส.ชำนาญการ และ น.ส.รังรอง วงศ์เดช นวก.ปฏิบัติการ
เข้ารับการอบรมหลักสูตร OpenSource ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค.55

ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 คณะติดตาม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 ของสสข.3 ระยอง
ออกติดตามการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 2
พื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทราบสถานการณ์ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่
8 มี.ค.55

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศ
ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทยจำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
ในงานส่งเสริมการเกษตร" ในเขตภาคตะวันออก รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด และสสข.3 ระยอง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
27 ก.พ.55

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ ของสสข.3 ระยอง
ได้ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ ฯ ครั้งที่ 1/2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
27 ก.พ.55

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลภาคตะวันออก
ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2555 ณ  ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
27 ก.พ.55

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง ผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปี 2555
ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
13 ก.พ.55

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัด "ประชุมสัมมนาเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โดยมี นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง และ นายสุรพล  จารุพงศ์ ผอ.สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุม  
  10 ก.พ..55

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ร่วมกับเกษตรจังหวัดตราด ร่วมเป็นกำลังใจและให้การต้อนรับ นายชวลิต หุ่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการ
การผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา กรมฯ และคณะ ออกทำการตรวจคัดเลือก "เกษตรดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2555" สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นางประมวล ทั่งทอง เกษตรดีเด่นฯ ระดับเขต
ณ บ้านนาเกลือ ตำบลชำราญ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
7 ก.พ.55

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง โดย นายชนินทร์ สุขสำราญ  นวก.ชำนาญการ
ร่วมกับเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นกำลังใจและ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ กองกันภัย ผอ.กลุ่มงานจัดการฟาร์ม
สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมฯ และคณะ ออกทำการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี 2555 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ณ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
  6 ก.พ..55

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม
ร่วมกับเกษตรจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นางลาวัลย์ วงษ์เกษม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่
อุตสาหกรรม กรมฯ และคณะ ออกทำการตรวจคัดเลือก "เกษตรดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2555" สาขาอาชีพทำไร่ ณ อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
31 ม.ค.55

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง โดย นางชุติกาญจน์ เพียงธรรม นวส.ชำนาญการ
และ น.ส.นคร ค้มกล้า นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
นางสุมาลี สุนทรนฤรังษี ผอ.กลุ่มงานเคหกิจเกษตร กรมฯ และคณะ ออกทำการคัดเลือก
"กลุ่มแม่บ้านเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 " กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
  31 ม.ค.55

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
พร้อมทั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ และสนง.กษจ.9 จังหวัด ภาคตะวันออก ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงยิมเนเซียมและสนามฟุลบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

25 ม.ค.55

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม  และ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ
  25 ม.ค.55

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดสสข.3 ระยอง โดยมีคณะข้าราชการจากศูนย์ปฏิบัติการฯ
และสำนักงานเกษตรจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก เข้าร่วมในงานอย่างพร้อมเพรียง

12 ม.ค.55

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 สสข.3 ระยอง นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
พร้อมทั้ง ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ 5 ศูนย์ เกษตรจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก เยี่ยมอวยพรและ
มอบของ ที่ระลึกแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร  และรองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร นายกมล เกษมสุข รองอธิบดีฯ ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายวิทยา อธิปอนันต์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555
  9 ม.ค.55

เดือนมกราคม - มีนาคม 2555
ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ  แหล่งช้อปปิ้งใหม่คนเมืองยอง  29 มี.ค.55
สัมพันธ์  ศรีอ่อน  เกษตรดีเด่นระดับเขต สาขาทำนา ปี 55  26 มี.ค.55
สวนร่วมสมัยเกษตรดีเด่นระดับเขต สาขาไร่นาสวนผสม ปี 55   26 มี.ค.55

การจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2555 ณ ถนนสองนางสถิตย์ บริหารหน้าสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (หนองนาบึง) จังหวัดมุกดาหาร    19 มี.ค.55

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21-23 มีนาคม 2555   14 มี.ค.55
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองรี มงคลสุขสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   9 มี.ค.55
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)   1 มี.ค.55

กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 มกราคม 2555
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  12 ม.ค.55

การรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน      4 ม.ค.55
การรับสมัครร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้างานวันเกษตรกรภาคอีสานประจำปี 2555   4 ม.ค.55
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี     14 ธ.ค.54